Szkolenia z obsługi nowego Systemu Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP)

SYSLOP to nowy system informacyjno-ostrzegawczy o ryzyku przekroczenia i przekroczeniach norm jakości powietrza. Geneza jego powstania związana jest z obowiązkiem niezwłocznego przekazywania alertów smogowych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Obecnie system jest pilotażowo wdrażany m.in. w województwie małopolskim.

W jakim celu powstał SYSLOP?

Plan działań krótkoterminowych (PDK), stanowiący ważną część Programu ochrony powietrza (POP) określa działania, które należy bezzwłocznie podjąć w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza. Zadaniem samorządu województwa jest wówczas określenie trybu i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń.

Chcąc więc sprawnie dotrzeć z informacją o złej jakości powietrza do wszystkich interesariuszy, podjęto prace nad wprowadzeniem nowego elektronicznego systemu informacyjno-ostrzegawczego (SYSLOP – System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych). Dzięki niemu będzie możliwe szybkie podjęcie działań zapobiegawczych w zakresie ograniczenia emisji do powietrza. Do tej pory ostrzeżenia smogowe wysyłane były bowiem drogą mailową (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego do Gmin na swoim terenie). Docelowo alerty smogowe będą przesyłane automatycznie w powstającym systemie. Oznacza to większe prawdopodobieństwo dotarcia do wszystkich zainteresowanych.

Szkolenia z obsługi systemu SYSLOP

W związku z wprowadzeniem SYSLOP, w ostatnich dniach odbyły się trzy spotkania online w zakresie obsługi nowego systemu. W szkoleniu łącznie wzięło udział 440 uczestników. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz powiatowych centrów zarządzania kryzysowego województwa małopolskiego. Szkolenia zostały poprowadzone przez przedstawicieli firmy PROGMAT.

System SYSLOP obecnie jest pilotażowo wdrażany w województwie mazowieckim i małopolskim. W system włączone są: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, urzędy marszałkowskie oraz powiaty i gminy. Cały projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.