Szkolenie dla ekodoradców realizujących projekt EKOTEAM oraz LIFE

W dniu 30 czerwca 2020 roku, w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się szkolenie dla ekodoradców realizujących projekt ELENA pn. EkoTeam oraz nowych ekodoradców realizujących projekt pn. LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze.

Konferencję otworzył Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz zastępca dyrektora Departamentu Środowiska – Tomasz Pietrusiak.

Bardzo się cieszę, że wspólnie z nami będziecie zmieniać świat, poprawiać powietrze i klimat, walczyć o najważniejsze wyzwania cywilizacyjne dla Małopolski i Małopolan. Małopolska chce być liderem środowiskowych zmian. Cieszę się, że jesteście z nami!

podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz

Czym jest projekt EcoTeam?

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska rozpoczęła realizację projektu pn. EcoTeam finansowanego z projektu ELENA. Celem projektu jest stworzenie sieci 44 ekodoradców w Krakowie i gminach ościennych. Całkowity budżet tego zadania wynosi ponad 12 mln zł. Praca ekodoraców zatrudnionych w projekcie skupi się wokół doradztwa i pomocy mieszkańcom. Przyczyni się również do realizacji inwestycji służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków. Posłuży zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w podkrakowskich gminach. Działania wszystkich gmin skoordynowano w ramach projektu co pozwoli na bardziej efektowne wdrażanie zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Szacuje się, że doradztwo ekodoradców na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym pomoc przy składaniu wniosków do programu Czyste Powietrze to ok. 48 mln euro.

O czym było szkolenie?

Szkolenie dedykowane było również dla 7 nowych gmin, które przystąpiły do projektu LIFE 1 stycznia 2020 r. W warsztatach wzięło udział 60 uczestników. Podczas szkolenia przedstawiono zagadnienia związane z jakością powietrza w Małopolsce, wymogi związane z programem ochrony powietrza i uchwałami antysmogowymi, a także działania projektu LIFE oraz jego efekty – ze szczególnym uwzględnieniem działań zrealizowanych w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Kluczowe było także wystąpienie Pana Mariusza Sałęgi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który szczegółowo omówił program dotacyjny pn. Czyste Powietrze.

Po wystąpieniach przeprowadzono dyskusję, podczas której omówiono wszelkie pytania oraz wątpliwości uczestników szkolenia.

Współpraca drogą do sukcesu!

Efekty pracy ekodoradców działających w województwie małopolskim pokazały jak ogromną korzyścią dla gminy jest zatrudnianie osób odpowiedzialnych za wdrażanie strategii poprawy jakości powietrza na poziomie lokalnym. Projekt ELENA jest szansą na rozszerzenie sieci ekodoradców oraz sprawne pozyskiwanie środków na inwestycje i ich realizację. Ponadto wpisuje się w założenia nowego Programu Ochrony Powietrza, który niebawem będzie poddany kolejnym konsultacjom.

Prezentacje:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).