Szkolenie w ramach projektu „Edukacyjna Sieć Antysmogowa”

ESA

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego miał zaszczyt gościć uczestników szkolenia organizowanego w ramach projektu „Edukacyjna Sieć Antysmogowa”. Jest to program realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Celem projektu jest propagowanie wiedzy z zakresu ochrony powietrza, ze szczególnym naciskiem na problematykę smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie a także działań, które pozwalają zredukować poziom zanieczyszczenia powietrza.

W szkołach, które wzięły udział w programie „ESA” zamontowane zostały mierniki jakości powietrza oraz tablice informujące o bieżącym poziomie zanieczyszczeń.  Zmierzone parametry uśredniane są w okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesyłane do centralnego serwera. Wyniki pomiarów prezentowane są na portalu projektu oraz na ekranach informacyjnych w szkołach. Projekt ESA zakłada aktywny udział nauczycieli ze szkół, które przystąpiły do programu, w działaniach edukacyjno-informacyjnych. W tym celu realizowane są szkolenia dla nauczycieli – koordynatorów projektu ESA. W projekcie bierze udział dwadzieścia sześć placówek z terenu województwa małopolskiego.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Departamentu Środowiska – Tomasz Pietrusiak. Podczas szkolenia Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu Smogowego przybliżyła zebranym problem smogu, przyczyny oraz skutki jego występowania. Barbara Leśniczak oraz Wojciech Racięcki omówili szczegóły akcji edukacyjnej i zaprezentowali materiały promocyjno-edukacyjne, które zostaną przekazane do placówek biorących udział w projekcie. Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą problemów związanych z wdrożeniem projektu.

Więcej informacji o projekcie ESA dostępnych jest na stronie: https://esa.nask.pl/

[easy_image_gallery gallery=”404″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).