Szkolenie z metodyki analizy ubóstwa energetycznego w gminach!

W dniu 27 września 2021r., za pośrednictwem platformy Webex odbyło się szkolenie dla przedstawicieli gmin, pracowników ośrodków pomocy społecznej, ekodoradców, doradców energetycznych i pracowników merytorycznych związanych z tematyką ubóstwa energetycznego.

Spotkanie zorganizowane we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A, było okazją do zapoznania się z wytycznymi, które posłużą do przygotowania analizy problemu ubóstwa energetycznego, do której zgodnie z Programem ochrony powietrza zobligowane zostały gminy. W warsztatach on-line wzięło udział ponad 180 uczestników.

O czym było szkolenie?

Podczas spotkania omówiono zapisy metodyki – skąd pozyskiwać dane pomocne do analizy ubóstwa energetycznego w gminie oraz jak je zbierać? Przedstawiciele Federacji Konsumentów uświadomili jak rozmawiać z osobami narażonymi na ubóstwo energetyczne? Przeanalizowano jak szybko ocenić stanu budynku, czyli jak sporządzić uproszczony audyt energetyczny budynku. Przedstawiono także wytyczne dotyczące szacowania kwoty potrzebnych przedsięwzięć niskoemisyjnych. Po wystąpieniach przeprowadzono dyskusję, podczas której omówiono wszelkie pytania oraz wątpliwości uczestników szkolenia.

Kolejne spotkanie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu, dedykowanemu programowi Stop Smog. Spotkanie w formie on-line odbędzie się w poniedziałek 4 października, o godzinie 10.00, za pośrednictwem platformy Webex. Spotkanie organizowane wspólnie z NFOŚiGW oraz Gminą Skawina, będzie okazją do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami i ułatwieniami w dostępie do programu Stop Smog, a także doświadczeniami gminy Skawina w realizacji programu.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz zapisów dostępny pod linkiem: https://powietrze.malopolska.pl/stop-smog/

Link do nagrania

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).