Szkolenie z obsługi bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

szkolenie baza inwentaryzacji

Obowiązujący Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego nakłada na gminy z terenu województwa małopolskiego obowiązek przygotowania i bieżącej aktualizacji bazy inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy uwzględniającej m.in. źródła, których wymiana została dofinansowana czy pozyskano np. informacje w trakcie prowadzonej kontroli.

Z początkiem 2017 roku Samorząd Województwa Małopolskiego udostępnił gminom narzędzie do prowadzenia takiej inwentaryzacji. Jednocześnie narzędzie to służy do gromadzenia sprawozdawczości w zakresie realizacji działań inwestycyjnych polegających na likwidacji starych, niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, przeprowadzonych termomodernizacjach budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej oraz wykorzystanych odnawialnych źródłach energii.

W dniach od 12 do 15 grudnia br. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził szkolenie warsztatowe dla pracowników gmin z obsługi przedmiotowej bazy. Szkolenie objęło część teoretyczną oraz praktyczną, a zorganizowane zostało przede wszystkim w celu usprawnienia obowiązującej sprawozdawczości, uzyskania prawidłowych i reprezentatywnych danych przekazywanych przez gminy w celu bieżącego monitorowania stanu realizacji działań naprawczych. W szkoleniu udział wzięło 119 gmin z terenu Małopolski oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W trakcie szkolenia przedstawiono gminom wskaźniki emisji stosowane na potrzeby oszacowania efektu ekologicznego. Rekomenduje się, aby gminy stosowały te wskaźniki podczas opracowywania własnych dokumentów strategicznych np. w planach gospodarki niskoemisyjnej, dzięki czemu zachowana zostanie spójność z Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i sprawozdawczością z niego wynikającą. Ponadto, uczestnicy szkolenia poinformowani zostali o sposobie prowadzenia kontroli przez WIOŚ w Krakowie w 2018 roku w zakresie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

[easy_image_gallery gallery=”260″]