Szkolenie z zasad finansowych oraz wymagań realizacji zadań merytorycznych projektu LIFE-IP MALOPOLSKA

W dniach 8-9 listopada w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się szkolenie dla pracowników gmin, w tym ekodoradców, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za realizację zadań w ramach projektu pn. LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym gminy zostały podzielone na dwie grupy.
Spotkanie dla I grupy odbyło się w dniu 8.11.2021r., natomiast dla grupy II w dniu 9.11.2021r

O czym było szkolenie?

Szkolenie rozpoczął Piotr Łyczko – zastępca dyrektora Departamentu Środowiska, który powitał wszystkich zebranych. Przedstawił agendę spotkania, wspomniał o zapisach umowy partnerskiej i zaplanowaniu działań na najbliższy okres.

Następnie Kierownik Zespołu Zarządzania Finansowego – Tomasz Feldman oraz Specjalista ds. obsługi finansowej projektu – Magdalena Bednarczyk, przestawili prezentację dotyczącą obsługi finansowej projektu. Omówili sprawozdania finansowe oraz sposób zawierania umów, procedurę opisywania dokumentów, najczęściej pojawiające się błędy finansowe, a także kwestię montażu finansowego.

Specjalista Centrum Kompetencji – Andrzej Gniewkowski – przedstawił i omówił wskaźniki zaplanowane do realizacji III fazie projektu oraz stopień ich realizacji na koniec III kwartału 2021r., omówił także sprawozdanie techniczne, które każdy ekodoradca winien przesyłać co miesiąc.

Po każdej części zebrani przedstawiciele gmin mieli możliwość zadawania pytań, na które odpowiedzi udzielali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.

Na koniec szkolenia gminy biorące udział w projekcie mogły pochwalić się swoimi osiągnięciami w III fazie projektu. Ekodoradcy z gmin Nawojowa, Świątniki Górne, Gdów oraz Krzeszowice przedstawili jak przebiega realizacja projektu w ich gminach. Omówili realizację wskaźników, jak wygląda ich praca jako ekodoradców oraz omówili plany na przyszłość.

Po wystąpieniach przeprowadzono dyskusję, podczas której omówiono wszelkie pytania oraz wątpliwości uczestników szkolenia.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).