Tylko kilka dni pozostało na zgłoszenie źródła ciepła do bazy CEEB

Do końca czerwca br. należy złożyć deklarację o używanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dotyczy to właścicieli lub zarządców budynków i lokali – zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Złożenie deklaracji CEEB jest obowiązkiem, a za jego niedopełnienie grozi kara w wysokości nawet 5 tys. złotych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to baza danych na temat źródeł ciepła, która ma pomóc m.in. w poprawie jakości powietrza w Polsce. Została uruchomiona 1 lipca 2021 r., a zatem właściciele i zarządcy budynków mieli rok na uzupełnienie danych swojej nieruchomości.

Oszacowanie ilości i rodzajów urządzeń grzewczych to istotny element działań podejmowanych przez samorządy w walce ze smogiem. Zebrane w CEEB dane posłużą do przygotowania konkretnych działań, potrzebnych w danym regionie do walki o czyste powietrze. Dzięki nim możliwe będzie m.in. dokładne określenie zapotrzebowania na poszczególne rodzaje paliw, a także przygotowanie programów osłonowych wspierających najuboższych.

Czym jest baza CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, zwana potocznie CEEB, została powołana w celu określenia ilości i form ogrzewania budynków w Polsce. Ma być wsparciem dla rozwoju polityki niskoemisyjnej i walki ze smogiem. Termin zgłoszenia istniejącego budynku do ewidencji upływa 30 czerwca 2022 roku. O obowiązku pamiętać powinni właściciele i zarządcy budynków, w których znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw. W przypadku zainstalowania nowych urządzeń, konieczne jest zgłoszenie ich do bazy w ciągu 14 dni.

Jak zgłosić źródło ciepła?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • Elektronicznie, poprzez przeznaczoną do tego stronę internetową www.gunb.gov.pl/podmenu/1713. Do złożenia deklaracji drogą elektroniczną wystarczy profil zaufany, podpis kwalifikowany lub e-dowód.
  • W formie papierowej w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla miejsca budynku – osobiście lub wysyłając deklarację listem.

Osoby starające się o uzyskanie dodatku osłonowego powinny mieć na uwadze fakt, że urzędnik gminny weryfikując wniosek o dodatek w podwyższonej wartości zobowiązany jest sprawdzić, czy źródło ogrzewania zostało zgłoszone do CEEB.

Za brak przekazania deklaracji do 30 czerwca 2022 grozi grzywna od 500 zł do 5 000 złotych.

Jakie urządzenia zgłaszamy?

Do bazy CEEB należy zgłosić m.in.: kocioł gazowy, kominek gazowy, nagrzewnice gazowe, kocioł na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący (koza, angielka) na paliwa stałe, kominek na paliwo stałe, kuchnię węglową, piec olejowy, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne, a także sieć ciepłowniczą.

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków uzyskać można na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz dzwoniąc na infolinię  22 295 51 28.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).