„W twoim domu mieszka złodziej” – podsumowanie

Radzemice-ulotki

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego właśnie zakończył realizację  kolejnej odsłony kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do mieszkańców Małopolski. „W Twoim domu mieszka złodziej” to przewrotne hasło rozbrzmiewało we wszystkich małopolskich gminach. Kampania skupiła się wokół postaci „złodzieja”, który był najbardziej rozpoznawalnym elementem akcji.  Dostrzec go można było na wszystkich materiałach.

Tablica Ekodoradcy z Zakliczyna
Tablica Ekodoradcy z Zakliczyna

Kampania prowadzona na rzecz czystego powietrza po raz kolejny zwiększyła świadomość mieszkańców Małopolski. A udało się to dzięki gminom i Ekodoradcą, którym chciałem szczególnie podziękować za ogromne zaangażowanie. Tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi, możemy osiągnąć nasz cel jakim jest czyste powietrze w Małopolsce

Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Czemu służą kampanie?

Z roku na rok świadomość ekologiczna mieszkańców z zakresu naszego regionu rośnie. Dzieje się tak, dzięki coraz większemu zaangażowaniu ruchów społecznych, samorządów i samych mieszkańców w działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Jednym z elementów edukacji są właśnie kampanie społeczne. Tegoroczna akcja promocyjna prowadzona była od lutego do kwietnia. A jej celem było przybliżenie mieszkańcom zapisów uchwały antysmogowej oraz wynikających z niej obowiązków. Kampania adresowana była do właścicieli domów jednorodzinnych mieszkających w Małopolsce, którzy ogrzewają swoje domy starymi kotłami węglowymi.

Billboardy

Z uwagi na fakt, że mieszkańcy Małopolski korzystają  z różnych źródeł informacji, do promocji kampanii wykorzystaliśmy różne media.

Ekspozycja billboardów była pierwszym elementem kampanii społecznej. Na początku lutego billboardy zlokalizowane zostały w sąsiedztwie dróg dojazdowych do miast, koło skrzyżowań i rond. Pozwoliło to na dotarcie do dużego grona odbiorców, którzy przejeżdżali ruchliwymi trasami. Billboardy zlokalizowane były w 24 miejscowościach, w których wyklejono 37 banerów.

Artykuły

W czasie trwania kampanii opublikowano 22 artykuły sponsorowane w 10 różnych gazetach. Artykuły ukazały się w prasie: krajowej w dodatku regionalnym, lokalnej, specjalistycznej oraz w prasie związanej z tematyką społeczną. Dla osób, korzystających z e-wydawnictw, artykuły były dostępne przez trzy miesiące w wersji cyfrowej na stronie wydawnictwa.

Gazeta tematyczna  

Gazetka tematyczna powstała, aby w sposób dokładny i rzetelny przybliżyć Małopolanom uchwałę antysmogową i programy dotacyjne. Ponadto w gazecie opublikowano krótkie wywiady z osobami, które wymieniły swoje stare piece na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania. Gazetę wydrukowano w nakładzie 81 000 egzemplarzy. Kolportaż odbył się w 21 miejscowościach. Gazetkę rozdawano mieszkańcom w często uczęszczanych miejscach (place targowe, parkingi przy sklepach), a także rozdystrybuowano ją do skrzynek pocztowych domów jednorodzinnych.

Ulotki

Ulotki cieszyły się największym zainteresowaniem wśród dostępnych materiałów. Wydrukowano je w nakładzie 41 000 sztuk. Do każdej gminy i starostwa powiatowego dostarczono nieodpłatnie po 200 sztuk. Dzięki ekodoradcom i pracownikom gmin ulotki trafiły bezpośrednio do mieszkańców, a także można je było otrzymać w Urzędzie Gminy.

Plakaty

Plakaty zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń, bądź wyeksponowane w urzędach. Stały się najlepiej widoczną częścią kampanii. Można je było zaobserwować we wszystkich nawet mniejszych miejscowościach. Plakaty wydrukowano w ilości 4 200 sztuk. Każda gmina nieodpłatnie otrzymała po 20 plakatów

Posty sponsorowane

Dla osób korzystających z mediów społecznościowych prowadzono kampanię w Internecie. Na profilu Ekomałopolski na Facebooku opublikowano cztery rodzaje postów i krótki filmik, łącznie 7 postów, które skupiały się wokół postaci „złodzieja”- starego pieca, który:

  • kradnie, czas,
  • wygodę,
  • pieniądze,
  • zdrowie.

Wpisy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i skłaniały do refleksji. Każdy post zobaczyło ok. 25 000 użytkowników aplikacji.

Wykorzystane w kampanii materiały są dostępne na naszej stronie w zakładce Materiały edukacyjne.

Więcej informacji o kampanii w zakładce Zmień piec

Współpraca przy tworzeniu kamapnii

Szczególne podziękowania kierujemy do Krakowskiego Alarmu Smogowego i firmy Schulz sp. z o.o, we współpracy z którymi powstały materiały wykorzystane w kampanii. Tak duży zasięg kampanii zawdzięczamy ekodoradcom, gminom i starostwom powiatowym. Dzięki nim, kampania dotarła do wszystkich regionów Małopolski.

Kampania miała wielu odbiorców dzięki firmie Creative-Media Małgorzata Michalska oraz agencji eventowej Sun&More, które były odpowiedzialne za realizację kampanii.

Ekspozycja w Liszkach
Ekspozycja w Liszkach

Mamy nadzieję, że nasza kampania dotarła do szerokiego grona odbiorców.  A jej skutki będziemy obserwować w postaci czystego powietrza w kolejnych latach. 

Kampanie zrealizowano w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).