Warsztaty w Bratysławie dotyczące zanieczyszczenia powietrza

TAIEX Bratislava

Dyrektoriat DG NEAR Komisji Europejskiej i Słowackie Ministerstwo Środowiska zorganizowali międzynarodowy warsztat na temat zanieczyszczenia powietrza z ogrzewania mieszkań w ramach programu TAIEX (Technical assistance and Information Exchange) w dniach od 2 do 3 lipca 2018 w Bratysławie.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele 13 państw członkowskich UE (Słowacja, Czechy, Polska, Węgry, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Dania, Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Niemcy). Celem warsztatów było umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie skutecznych środków i dobrych praktyk mających na celu zmniejszenie emisji z ogrzewania mieszkań poprzez podejścia regulacyjne, zachęty, kampanie podnoszące świadomość i inne środki.

Wydarzenie było także okazją do prezentacji działań i efektów projektu LIFE-IP MALOPOLSKA. Jana Matejovičová ze Słowackiego Instytutu Hydrometeorologicznego przedstawiła inwentaryzację emisji zanieczyszczeń i regionalne modelowanie jakości powietrza przygotowane jako część projektu LIFE. Piotr Łyczko z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przedstawił polskie doświadczenia i działania w pięciu obszarach:

  • Osiągnięcia i wyzwania w zakresie zmniejszenia emisji z ogrzewania mieszkań.
  • Promocja niskoemisyjnych kotłów i pieców.
  • Zachęty do wymiany wysokoemisyjnych kotłów i pieców.
  • Zmiana świadomości mieszkańców w celu zmniejszenia emisji ogrzewania mieszkań.
  • Kontrole domowych kotłów i pieców.

Poprawa jakości powietrza ma dla władz słowackich duże znaczenie. W warsztatach wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, a także innych instytucji: SHMI, Związku Słowackich Miast, organizacji pozarządowych oraz dostawcy gazu ziemnego. Bratysława będzie również gospodarzem kolejnego Europejskiego Forum Czystego Powietrza w 2019 roku.

Sprawdź: Szczegóły wydarzenia na stronie TAIEX

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).