Weź udział w „Wielkim Wyścigu Gmin” o tytuł Lidera CEEB!

Coraz mniej dni pozostaje na złożenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej używanego źródła ciepła. Właściciele nieruchomości muszą pamiętać, że czas na to mają już tylko do końca czerwca 2022 roku. Deklaracje składać można na dwa sposoby – przez internet, po przejściu na przeznaczoną do tego stronę, bądź za pomocą papierowej deklaracji, wysyłanej pocztą lub składanej osobiście w urzędzie gminy.

Narzędzia do walki o czyste powietrze

CEEB ma na celu wspieranie działań związanych z wymianą tzw. kopciuchów, a co za tym idzie wzmocnienie walki z narastającym zjawiskiem smogu. W celu zachęcenia do podejmowania wzmożonych działań, trzy miesiące po uruchomieniu Rankingu Gmin, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) ogłasza Wielki Wyścig Gmin! – wyścig po trofeum, jakim jest tytuł Lidera CEEB.

Kto może zostać Liderem?

Według informacji przekazanych przez GUNB każda gmina, która osiągnie wypełnienie ewidencji CEEB na poziomie min. 90% otrzyma tytuł Lidera CEEB. Następnie, podczas specjalnej wizyty, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wręczy władzom zwycięskiej gminy dyplom i okolicznościową statuetkę, stanowiące wyraz uznania dla działań na rzecz wypełnienia ustawowego obowiązku. Nagroda ta będzie też przede wszystkim wyróżnieniem za troskę o zdrowie mieszkańców, poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska.

Szczegółowe zasady:

  • Pierwsza gmina która uzyska 90% wypełnienia bazy adresowej deklaracjami CEEB otrzyma tytuł Lidera 90 CEEB
  • W następnych miesiącach kolejne gminy, które uzyskają 90% będą otrzymywać ten sam tytuł Lidera 90 CEEB
  • 1 lipca 2022 r.* ogłoszone zostanie podsumowanie wyścigu, ukaże się także lista Liderów CEEB – tj. trzech gmin z największym pokryciem bazy adresowej. Gminy te następnie otrzymają tytuł I, II i III Lidera CEEB

*1 lipca 2022 r. upływa termin składania deklaracji do CEEB dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.

Prowadzący w rankingu

Informacje dotyczące aktualnego poziomu wypełnienia ewidencji CEEB w poszczególnych samorządach są dostępne w Rankingu Gmin, w którym w każdej chwili można sprawdzić, które miejsce zajmuje dana gmina i jak wypada na tle innych w kraju i województwie.

Według stanu na 14 kwietnia 2022 r. liderem rankingu CEEB pozostaje gmina Zawidów (woj. dolnośląskie), w której poziom wypełnienia bazy wynosi obecnie 80%. Co warte wyróżnienia, na podium znalazły się również dwie małopolskie jednostki: gmina Rytro – 69% oraz gmina Słopnice – 68%. Tuż za nimi, w pierwszej dziesiątce uplasowały się także: Piwniczna-Zdrój, Chełmiec oraz Laskowa. Na pochwałę zasługuje fakt, że aż połowa z dziecięciu przodujących gmin pochodzi z Małopolski.

Źródło: https://zoneapp.gunb.gov.pl/ranking/
Źródło: https://zoneapp.gunb.gov.pl/ranking/

Przypominamy!

Obowiązek wypełnienia i złożenia deklaracji do bazy CEEB dotyczy właścicieli oraz zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Osoby te muszą złożyć deklarację do 30 czerwca br. jeśli dotyczy ona budynków, w których źródło ciepła (lub spalania paliw) uruchomiono przed 1 lipca 2021 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r., na spełnienie tego obowiązku jest 14 dni od dnia uruchomienia. Warto mieć tę kwestię na uwadze, ponieważ za niewywiązanie się z obowiązku lub przekroczenie wyznaczonych terminów grozi kara pieniężna.

Więcej informacji o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajduje się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Zapraszamy do wyścigu!

Źródło informacji: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).