Wyjazd studyjny Ekodradców

Za nami kolejne działanie zrealizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

W dniach 25 – 26 września Małopolscy Ekodoradcy wzięli udział w wyjeździe studyjnym dla partnerów Projektu LIFE na Śląsk.

Można zaryzykować stwierdzenie, że aby skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza, w pierwszej kolejności należy poznać źródło problemu. Produktem ubocznym wydobycia węgla są odpady węglowe (m.in. muły i floty węglowe). Powszechnie wiadomo, że są one odpowiedzialne za występowanie zjawiska niskiej emisji tj. smogu. Z problemem tym boryka się zarówno Małopolska, jak również większość pozostałych obszarów w Polsce.

Stąd też, w pierwszym dniu wyjazdu Ekodoradcy poznali warunkami eksploatacji węgla kamiennego oraz historię górnictwa w Polsce. W tym dniu uczestnicy poznali tajniki nieczynnej kopalni węgla kamiennego Guido oraz sztolni Królowej Luizy w Zabrzu. Oba obiekty stanowią integralną część Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Podczas drugiego dnia wizyty Ekodoradcy zwiedzili Euro-Centrum w Katowicach. Park Naukowo-Technologiczny koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach.

Instruktorzy zaprezentowali uczestnikom szkolenia:

  • budynek pasywny nagrodzony przez Komisję Europejską nagrodą Greeen Buidling 2013 przyznawaną dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie,
  • Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych z pracowniami warsztatowymi kotłów małej mocy na paliwa stałe, pomp ciepła, kolektorów i systemów słonecznych oraz systemów wentylacji,
  • Centrum Testowania Systemów Solarnych wyposażone w stacjonarny symulator słoneczny do badania wydajności kolektorów słonecznych.

Celem wizyty studyjnej była przede wszystkim wymiana doświadczeń oraz implementacja dobrych praktyk w ramach działań realizowanych przez partnerów Projektu.

Wyjazd studyjny zorganizowany został w ramach realizacji działania „E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami” projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”/LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).