Zajęcia on-line na temat smogu dla szkół średnich

W ramach  Projektu zintegrowanego LIFE Małopolska w zakresie wdrażania „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” dnia 12 czerwca br. odbyły się zajęcia on-line przeprowadzone przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Tematyka dotyczyła wstępnych informacji nt. smogu:

 • Co to jest smog i jak powstaje?
 • Jakie niesie ze sobą skutki narażenie na smog?
 • Jak walczyć ze smogiem?

Wykładu,  przeprowadzonego przez Prof. dr hab. inż. Piotra Kleczkowskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej, wysłuchała młodzież z 10 szkół średnich z województwa małopolskiego:

 1. Liceum Ogólnokształcące Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole  Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie
 3. Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
 4. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie
 6. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie
 7. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
 8. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie

Główną ideą tych zajęć było podniesienie świadomości młodzieży w odniesieniu do zagrożeń jakie niesie ze sobą powstawanie smogu. Dla młodych ludzi zajęcia tego typu są doskonałym źródłem informacji nt. otaczającego nas powietrza oraz bodźcem do czynnego udziału w walce z jego zanieczyszczeniem. Świadomość każdego mieszkańca Małopolski, jest kolejnym krokiem w kierunku poprawy jakości powietrza, którym oddychamy.

Szkolenie było przeprowadzone w ramach realizacji działania „E.2. Lokalna kampania edukacyjna i informacyjna promująca czyste powietrze” projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).