Zakaz sprzedaży miału w Polsce

IMG 0775

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, wprowadziło zakaz sprzedaży miałów najgorszej jakości dla instalacji grzewczych o mocy poniżej 1 MW na terenie Polski od 1 lipca 2020 r. Paliwa te charakteryzowały się wysoką zawartością popiołu i wilgoci.

Kolejny krok na drodze do czystego powietrza

Województwo Małopolskie w swych dążeniach do poprawy jakości wprowadziło szereg regulacji dotyczacych paliw. Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. wprowadziła całkowity zakaz spalania paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub brunatnego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosił ponad 15%. Dodatkowo określiła możliwość spalania drewna, którego wilgotność nie przekraczała 20% w stanie roboczym. Ograniczenia takie obowiązują Małopolan już od 1 lipca 2017 roku.

Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie jakości paliw stałych, jest dowodem na słuszność odważnych kroków stawianych przez Małopolskę. Bardzo cieszy mnie fakt, że nasze regionalne przepisy znajdują odzwierciedlenie w zapisach na szczeblu krajowym.

podkreśla Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz

Dzięki tzw. „uchwałom antysmogowym” zmiany w przepisach krajowych nie będą stanowiły dla mieszkańców Małopolski dodatkowych obostrzeń. W naszym regionie już od trzech lat obowiązuje zakaz spalania miałów najgorszej jakości w domowych kotłach piecach czy kominkach. Regionalne przepisy zaowocowały wymianą starych urządzeń grzewczych na instalacje gazowe, odnawialne źródła energii oraz wysokosprawne urządzenia o standardzie Ekoprojektu. Od momentu wprowadzenia uchwały antysmogowej w Małopolsce zlikwidowano ponad 41 000 starych pieców.

Jakość paliw to podstawa

Nieuniknionym wydaje się wprowadzanie w kolejnych latach dalszych norm określających jakość sprzedawanych i spalanych paliw w indywidualnych paleniskach. Konieczne jest uregulowanie standardów dla węgla, który często zawiera zbyt dużo siarki, popiołu i wilgoci. Istotne jest również określenie standardów dla jakości pelletu, którego rynek w Polsce intensywnie się rozwija. Niestety czasem w jego składzie, możemy również znaleźć kawałki plastiku, czy zmielone fragmenty płyt meblowych! Województwo wystosowało w tej sprawie apel do Ministra Klimatu.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).