Jak smakuje zmiana klimatu? Dowiesz się już 13 października!

Zagrożenie jest poważne i coraz wyraźniej widoczne w naszym codziennym życiu. Naukowcy ostrzegają, że szanse na skuteczne ograniczenie naszego negatywnego wpływu na klimat szybko maleją. Co możemy zrobić, by zatrzymać zmieniający się klimat?

Akcja dla Klimatu

Na początku października tego roku przedstawiono raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Według autorów dokumentu, rządy wciąż mogą sprawić, by temperatury nie wzrosły powyżej 1,5 stopnia Celsjusza, ale wymagałoby to „szybkich i daleko idących zmian” w światowej gospodarce. Jeśli emisja utrzyma się na obecnym poziomie, to już ok. 2040 roku ten cel zostanie przekroczony.
W drugiej połowie października w Krakowie odbędzie się pre-COP – nieformalne spotkanie ministrów środowiska z kilkudziesięciu krajów. Przed tym wydarzeniem Fundacja Aeris Futuro postanowiła zaapelować do osób podejmujących najważniejsze decyzje w zakresie ochrony środowiska, o większe zaangażowanie i przyśpieszenie działań mających na celu walkę ze zmianami klimatu. Już 13 października (sobota) w Krakowie będzie miało miejsce interesujące wydarzenie, którego celem jest pokazanie, że obywatele Polski chcą, by nasz kraj miał w ochronie klimatu istotny udział. Dzień Akcji dla Klimatu jest również powiązany z międzynarodową inicjatywą Friends of the Earth – Globalnym Tygodniem Akcji na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej.

Jak smakuje zmiana klimatu?

W trakcie wydarzenia, które odbędzie się w Krakowie na Placu Szczepańskim, uczestnicy będą otrzymywać ciasteczka z informacjami o istniejących zagrożeniach klimatycznych. Organizatorzy akcji będą pytać uczestników o ich zdanie na temat ochrony klimatu. Każda osoba, która weźmie udział w happeningu, będzie mogła napisać swój pro-ekologiczny pomysł na wstążce i przywiązać ją do kolorowego sznurka. Dzięki temu, w Krakowie, powstanie wstęga eko-pomysłów i eko-przemyśleń. Wszyscy chętni uczestnicy będą mogli również podpisać petycję ws. ochrony klimatu.

Spotkanie zacznie się o 11:00 i potrwa ok. 3 godzin.

Organizatorem akcji jest Fundacja Aeris Futuro.

Strona wydarzenia na Facebook’u TU

 

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).