Biegiem po czyste powietrze: Dobczyce

Biegiem po czyste powietrze: Dobczyce

Małopolska w zdrowej atmosferze – Biegiem po czyste powietrze

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu „Małopolska w zdrowej atmosferze – Biegiem po czyste powietrze” którego celem jest promocja aktywności na świeżym powietrzu wśród mieszkańców Małopolski.

Miejsce

Bieg odbędzie się 8 lipca 2018 r. (niedziela) w godzinach 14:00-14:45 w Dobczycach na terenie Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego przy ul. Szkolnej 43  w Dobczycach.

Biegi

Biegi zostaną podzielone na dystanse, godziny i roczniki według następującej kolejności:

 1. 100 m (godz. 14:00) – dzieci urodzone w roku 2013 bądź później;
 2. 200 m (godz. 14:05) – dzieci urodzone w latach 2011-2012;
 3. 300 m (godz. 14:15) – dzieci urodzone w latach 2009-2010;
 4. 400 m (godz. 14:25) – dzieci urodzone w latach 2007-2008;
 5. 600 m (godz. 14:40) – młodzież urodzona w latach 2005-2006.

Udział w biegach jest bezpłatny.

Zapisy

Limit uczestników wynosi 150 osób. Bardzo prosimy o zapisywanie się drogą elektroniczną na poniższym formularzu. W przypadku wycofania się z biegu prosimy o wcześniejsze powiadomienie Organizatora.

Rodzice lub prawni opiekunowie podczas odbioru pakietu startowego dla swoich dzieci w Biurze Zawodów powinni okazać swój dowód osobisty i złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie: Oświadczenie rodzica.

Oświadczenie będzie można również otrzymać w wersji papierowej w Biurze zawodów.

Regulamin

BIEGÓW DLA DZIECI „MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE – BIEGIEM PO CZYSTE POWIETRZE W DOBCZYCACH” DOBCZYCE, 8.07.2018

 

Cel imprezy

 1. Promocja zdrowego trybu życia i rozwoju aktywności na świeżym powietrzu wśród mieszkańców Małopolski;
 2. Promocja aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży.
 3. Popularyzacja biegania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dla całych rodzin;

Organizator

 Stowarzyszenie KAT Dobczyce i Stowarzyszenie Rozbiegane Dobczyce

e-mail: biuro@katdobczyce.pl lub rozbiegane.dobczyce@gmail.com

Współorganizatorzy

 Województwo Małopolskie

 Termin i miejsce biegu

 1. Bieg odbędzie się 8 lipca 2018 r. (niedziela) w godzinach 14:00-14:45 na terenie Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego przy ul. Szkolnej 43 w Dobczycach.
 2. Trasy biegów zostaną wytyczone na terenie błoń przy RCOS
 3. Biegi zostaną podzielone z podziałem na dystanse, godziny i roczniki według podziału:
 4. 100 m (godz. 14:00) – dzieci urodzone w roku 2013 bądź później;
 5. 200 m (godz. 14:05) – dzieci urodzone w latach 2011-2012;
 6. 300 m (godz. 14:15) – dzieci urodzone w latach 2009-2010;
 7. 400 m (godz. 14:25) – dzieci urodzone w latach 2007-2008;
 8. 600 m (godz. 14:40) – młodzież urodzona w latach 2005-2006.
 9. Dekoracja zwycięzców odbędzie się ok godz. 15:30.

Zasady uczestnictwa:

 1. Udział w biegach jest bezpłatny.
 2. Limit uczestników wynosi 150 osób. Stąd bardzo prosimy o wcześniejsze zapisywanie się drogą elektroniczną. W przypadku wycofania się z biegu uczestnik powiadamia Organizatora.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie podczas odbioru pakietu startowego dla swoich dzieci w Biurze Zawodów okazują swój dowód osobisty i składają własnoręcznie podpisane oświadczenie (oświadczenie zawarto w zał. 1 na końcu niniejszego Regulaminu) i będzie można otrzymać go w wersji papierowej w Biurze zawodów. Oświadczenie zawiera wyrażenie zgody na udział w biegu, wzięciu odpowiedzialności podczas biegu, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu, znajomości regulaminu, jego akceptacji oraz oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia imprezy.
 4. W celu wzięcia udziału w biegu należy dokonać zapisu na bieg o czym mowa w pkt. VI Zgłoszenia.
 5. W biegach dzieci elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer
  z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.

 Zgłoszenia:
Zapisy dzieci do udziału w zawodach odbywać się elektronicznie będą za pomocą formularza zapisów dostępnego na stronie powyższego formularza zapisów lub w Biurze zawodów na terenie Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach czynnym wyłącznie dniu 8.07.2018 r. w godz. 12:00 – 13:45 lub do wyczerpania limitu miejsc. Odbiór pakietów zapisów internetowych do godz. 13:30.

 

 Świadczenia od Organizatora:

 1. Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymają w pakiecie startowym:
 2. okolicznościowe koszulki sportowe (ograniczona liczba poszczególnych rozmiarówek) ;
 3. numer startowy z agrafkami z wbudowanym chipem do pomiaru czasu.
 4. Po ukończeniu wszystkie dzieci biorące udział w biegu otrzymają odlewane okolicznościowe pamiątkowe medale.


Nagrody

Dla najlepszych 3 pierwszych dziewczynek i 3 pierwszych chłopców w każdym z 5 biegów na dystansach 100m, 200m, 300m, 400m i 600m przewidziane są dyplomy i nagrody.

 

 Postanowienia końcowe

 1. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 2. Uczestnicy biegów dla dzieci otrzymują przy zapisie na własność numer startowy. Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, z przodu koszulki, tak, by były widoczne przez cały czas trwania biegu.
 3. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo podzielenia biegu na tury w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ze względów bezpieczeństwa.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie sprawuje opieki nad osobami nieletnimi biorącymi udział w biegach dla dzieci. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Uczestnicy biegów powinni zabrać ze sobą ubiór odpowiedni do warunków atmosferycznych tj. np. ciepłe okrycie czy zabezpieczenie przed deszczem.
 7. Udział w biegu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie do czasu na tydzień przed wydarzeniem oraz ostateczne prawo wiążącej jego interpretacji.
 8. W sytuacjach spornych i w sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Załączniki