Biegiem po czyste powietrze: Zakopane

Biegiem po czyste powietrze

Małopolska w zdrowej atmosferze – Biegiem po czyste powietrze

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu „Małopolska w zdrowej atmosferze – Biegiem po czyste powietrze” którego celem jest promocja aktywności na świeżym powietrzu wśród mieszkańców Małopolski.

Bieg organizowany jest w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” i jako element II. Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE i EKOSUCHA BESKIDZKA.

Miejsce

Bieg odbędzie się 3 czerwca 2018 r. (niedziela) w godzinach 11:30-12:10 w Zakopanem na terenie Wielkiej Krokwi Stanisława Marusarza przy ul. Bronisława Czecha 1.

Biegi

Biegi zostaną podzielone na dystanse, godziny i roczniki według następującej kolejności:

  1. 50 m (godz. 11:30) – dzieci urodzone w roku 2013 i później;
  2. 100 m (godz. 11:35) – dzieci urodzone w latach 2011-2012;
  3. 200 m (godz. 11:45) – dzieci urodzone w latach 2009-2010;
  4. 300 m (godz. 11:55) – dzieci urodzone w latach 2007-2008;
  5. 400 m (godz. 12:05) – młodzież urodzona w latach 2004-2006.

Udział w biegach jest bezpłatny.

Zapisy

Limit uczestników wynosi 300 osób. Bardzo prosimy o zapisywanie się drogą elektroniczną na poniższym formularzu. W przypadku wycofania się z biegu prosimy o wcześniejsze powiadomienie Organizatora.

Rodzice lub prawni opiekunowie podczas odbioru pakietu startowego dla swoich dzieci w Biurze Zawodów powinni okazać swój dowód osobisty i złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie: Oświadczenie rodzica.

Oświadczenie będzie można również otrzymać w wersji papierowej w Biurze zawodów.

Regulamin

REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI „MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE – BIEGIEM PO CZYSTE POWIETRZE” ZAKOPANE, 3.06.2018

I. Cel imprezy
 1. Promocja zdrowego trybu życia i rozwoju aktywności na świeżym powietrzu wśród mieszkańców Małopolski;
 2. Popularyzacja biegania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dla całych rodzin;
 3. Promocja Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”;
 4. Rozegranie pierwszej z trzech planowanych w 2018 r. rodzinnych imprez biegowych pn. „Małopolska w zdrowej Atmosferze – biegiem po czyste powietrze”. Bieg poprzedza wydarzenia planowane na 8 lipca w Dobczycach oraz 6 października w Krakowie;
 5. Podjęcie wspólnych działań o charakterze promocyjnym skierowanych do odwiedzających Zakopane podczas II. Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE i EKOSUCHA BESKIDZKA.
II. Organizator

Województwo Małopolskie
Dane kontaktowe:
e-mail: powietrze@umwm.pl
nr tel. 12 630 31 00

III. Współorganizatorzy

 1. Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom;
 2. Miasto Zakopane – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem;
 3. Muzeum Tatrzańskie.

IV. Termin i miejsce biegu

 1. Bieg odbędzie się 3 czerwca 2018 r. (niedziela) w godzinach 11:30-12:10 w Zakopanem na terenie Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza przy ul. Bronisława Czecha 1 należącej do Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, w skrócie: COS.
 2. Trasy biegów zostaną wyznaczone i taśmowane w postaci pętli.
 3. Biegi zostaną podzielone z podziałem na dystanse, godziny i roczniki według podziału:
  1. 50 m (godz. 11:30) – dzieci urodzone w roku 2013 bądź później;
  2. 100 m (godz. 11:35) – dzieci urodzone w latach 2011-2012;
  3. 200 m (godz. 11:45) – dzieci urodzone w latach 2009-2010;
  4. 300 m (godz. 11:55) – dzieci urodzone w latach 2007-2008;
  5. 400 m (godz. 12:05) – młodzież urodzona w latach 2004-2006.
 4. Dekoracja zwycięzców odbędzie się o godzinie 12:30 na terenie Wielkiej Krokwi.

V. Zasady uczestnictwa:

 1. Udział w biegach jest bezpłatny.
 2. Limit uczestników wynosi 300 osób. Stąd bardzo prosimy o wcześniejsze zapisywanie się drogą elektroniczną. W przypadku wycofania się z biegu uczestnik powiadamia Organizatora.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie podczas odbioru pakietu startowego dla swoich dzieci w Biurze Zawodów okazują swój dowód osobisty i składają własnoręcznie podpisane oświadczenie (oświadczenie zawarto w zał. 1 na końcu niniejszego Regulaminu) i będzie można otrzymać go w wersji papierowej w Biurze zawodów. Oświadczenie zawiera wyrażenie zgody na udział w biegu, wzięciu odpowiedzialności podczas biegu, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu, znajomości regulaminu, jego akceptacji oraz oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia imprezy.
 4. W celu wzięcia udziału w biegu należy dokonać zapisu na bieg o czym mowa w pkt. VI Zgłoszenia.

VI. Zgłoszenia:

Zapisy dzieci do udziału w zawodach odbywać się elektronicznie będą za pomocą formularza zapisów dostępnego na stronie https://powietrze.malopolska.pl lub w Biurze zawodów na terenie Wielkiej w Krokwi (COS) czynnym wyłącznie dniu: 3.06.2018 r. w godz. 9:00 – 11:20 do wyczerpania limitu miejsc.

VII. Świadczenia od Organizatora:

 1. Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymają w pakiecie startowym:
  1. okolicznościowe koszulki sportowe;
  2. numer startowy z agrafkami.
 2. Po ukończeniu wszystkie dzieci biorące udział w biegu otrzymają odlewane okolicznościowe pamiątkowe medale.

VIII. Nagrody:

Dla najlepszych 3 pierwszych dziewczynek i 3 pierwszych chłopców w każdym z 5 biegów na dystansach 50m, 100m, 200m, 300mi 400m przewidziane są dyplomy i nagrody w postaci okolicznościowych statuetek.

X. Postanowienia końcowe

 1. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 2. Uczestnicy biegów dla dzieci otrzymują przy zapisie na własność numer startowy. Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, z przodu koszulki, tak, by były widoczne przez cały czas trwania biegu.
 3. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo podzielenia biegu na tury w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ze względów bezpieczeństwa.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie sprawuje opieki nad osobami nieletnimi biorącymi udział w biegach dla dzieci. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Uczestnicy biegów powinni zabrać ze sobą ubiór odpowiedni do warunków atmosferycznych tj. np. ciepłe okrycie czy zabezpieczenie przed deszczem.
 7. Udział w biegu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie do czasu na tydzień przed wydarzeniem oraz ostateczne prawo wiążącej jego interpretacji.
 8. W sytuacjach spornych i w sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Regulamin dotyczy wyłącznie biegów dla dzieci organizowanych w dniu 3 czerwca 2018 r. w Zakopanem w ramach organizowanych biegów tj. wydarzeń sportowych pn. „Małopolska w zdrowej atmosferze – biegiem po czyste powietrze” w ramach II. Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE i EKOSUCHA BESKIDZKA.

Oprócz w/w biegów organizowane również będą takie wydarzenia jak Bieg Hasiora na dystansie 5 km (bieg uliczny) oraz ZAKOEKO Bieg – Biegiem po czyste powietrze, tj. bieg na dystansie 5km po terenie COS – Wielka Krokiew.

Więcej informacji na temat powyższych biegów na stronach Organizatora Forum tj. Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom: http://ekozakopane.pl oraz Miasto Zakopane – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem: http://www.mosir.zakopane.eu.

Zapisy na Bieg Hasiora dostępne są pod linkiem: https://sport-timing.pl/pomiar-czasu/wydarzenie/bieg-hasiora/.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).