Dom bez rachunków

csm 17 II PORT PC pod logo B4 2b1c0bfe8d-1

W czwartek 30 maja 2019 w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” (ul. Wita Stwosza 12, Kraków), odbędzie się spotkanie poświęcone wykorzystaniu instalacji odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła) w budynkach jednorodzinnych.

Celem spotkania jest praktyczne przeprowadzenie uczestników „krok po kroku” przez metodykę wykonywania instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, tak aby koszty za energię elektryczną sprowadzały się tylko do kosztów miesięcznych opłat stałych.

Warsztaty poprowadzą autorzy poradnika „Dom bez rachunków”, Pan Paweł Lachman z Polskiej Organizacji Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz Pan Bogdan Szymański ze Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej (SBF).

 „Domy bez rachunków”, to budynki, w których pobrana energia na cele  ogrzewania,  ciepłej  wody i chłodzenia oraz zużywanie pozostałej energii elektrycznej bilansuje się z produkowaną energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznej w systemie opustu. Koszty za energię sprowadzają się tylko do niewielkich kosztów miesięcznych opłat stałych (za przyłącze).

Program warsztatów:

9:20   Rozpoczęcie warsztatów
09:30 – 11:30 „Dom bez rachunków”
Paweł Lachman – Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:30 „Przygotowanie instalacji fotowoltaicznej w 10 krokach”
Bogdan Szymański – Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej
13:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:45 Omówienie spraw bieżących w realizacji projektu LIFE
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
(część skierowana wyłącznie dla partnerów projektu LIFE)
ok. 14:45 Zakończenie warsztatów

UWAGI: Program może ulec zmianie.

Serdecznie zapraszamy do udziału Ekodoradców, przedstawicieli gmin i powiatów, organizacji branżowych i instytucji związanych z rozwojem instalacji OZE oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką efektywnych budynków przyszłości.

Ze względu na ograniczoną listę miejsc, wymagana jest rejestracja przy pomocy poniższego formularza.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panią Justyną Mazurkiewicz (justyna.mazurkiewicz@umwm.pl, tel. 12 37 96 083).

Warsztaty realizowane są w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie (działanie E.3 – “Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami”).

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).