Finansowanie działań termomodernizacyjnych i odnawialnych źródeł energii – obowiązki, możliwości, perspektywy

Problemy związane z jakością powietrza są jednym z priorytetów dla działań Zarządu Województwa Małopolskiego. Ponadto Program Ochrony Powietrza nakłada na Województwo Małopolskie obowiązek prowadzenia szkoleń dla jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie działań naprawczych. Realizując powyższe zobowiązanie zapraszamy Państwa na konferencję pt. „Finansowanie działań termomodernizacyjnych i odnawialnych źródeł energii – obowiązki, możliwości, perspektywy.”

O czym?

Podczas konferencji zostaną omówione możliwości pozyskania środków na działania termomodernizacyjne oraz montaż odnawialnych źródeł energii. Poniżej przedstawiamy program spotkania.

08:00 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:05

Wprowadzanie do spotkania  Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

09:05 – 09:55

Ulga termomodernizacyjna  – Wsparcie finansowe termomodernizacji budynków jednorodzinnych – Emil Chojnacki, Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

09:55 – 10:45

Wsparcie dla gmin w walce z ubóstwem energetycznym w ramach programu „STOP SMOG” – termomodernizacja budynków jednorodzinnych  Przemysław Hofman, Marcin JaczewskiMinisterstwo Przedsiębiorczości i Technologii

10:45 – 11:05

Przerwa kawowa

11:05 – 11:30

„Agroenergia” –  Pomoc finansowa dla rolników indywidualnych  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11:30 – 11:55

Nowy instrument finansowania instalacji fotowoltaicznych –  Zasady programu „Mój Prąd”  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

11:55 – 12:45

Zasady programów pomocowych dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego „Ciepłownictwo Powiatowe” i „Energia Plus”  – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12:45 – 13:15

Obiad

13:15 – 14:20

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kiedy?

Spotkanie odbędzie się w piątek, 4 października 2019 roku. Rejestracja uczestników od godz. 8:00.

Gdzie?

Będziemy mieli zaszczyt gościć Państwa w Muzeum Lotnictwa Polskiego (al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków).

Z Dworca Głównego do Muzeum najlepiej dotrzeć tramwajem linii nr 5 (przystanek Dworzec Główny Tunel).

Dla kogo?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu przedstawicieli gmin oraz ekodoradców, doradców energetycznych i pracowników merytorycznych zajmujących się ochroną powietrza. Ze względu na ograniczoną listę miejsc, wymagana jest rejestracja (do 26 września br.) przy pomocy formularza.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panią Moniką Mróz (Monika.Mroz@umwm.malopolska.pl, tel. 12 63 03 295). 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie – w ramach działania C2.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).