Konferencja pt. „Nowelizacja ustawy o OZE szansą dla biogazowni?”

biogas-2919235 1920

Odnawialne źródła energii (OZE) to przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie niekorzystnych zmian klimatycznych. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 rokuo zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, wprowadza szereg istotnych usprawnień w systemie wsparcia OZE oraz biogazowni.

Jakie informacje można uzyskać?

Konferencja organizowana przez Województwo Małopolskie wspólnie z South Poland Cleantech Cluster, będzie okazją do poznania mechanizmów tworzenia biogazowni. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną aspekty prawne i finansowe funkcjonowania biogazowni. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty eksploatacji biogazowni rolniczej. Na uwagę zasługuje także wizja perspektywy rozwoju rynku biometanowego w Polsce, w kontekście doświadczeń europejskich. Uczestnicy konferencji dowiedzą się dlaczego warto inwestować w OZE, a także jak pozyskiwać biomasę.

KIEDY?

Spotkanie odbędzie się we wtorek 28 stycznia 2020 roku. Rejestracja uczestników od godz. 9:00. Rozpoczęcie konferencji o godz. 10.00.

GDZIE?

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, Kraków, sala sesyjna, p. VII

DLA KOGO?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu przedstawicieli starostw powiatowych, gmin oraz ekodoradców, doradców energetycznych i pracowników merytorycznych związanych z tematyką biogazu. Ze względu na ograniczoną listę miejsc, wymagana jest rejestracja (do 23 stycznia br. lub do wyczerpania miejsc) przy pomocy formularza.


9:30 – 10:00

Rejestracja Uczestników

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencjiTomasz Urynowicz, Wicemarszałek    Województwa Małopolskiego, Janusz Kahl, prezes South      Poland Cleantech Cluster Prezentacja SPCleantech

10:15 – 10:30

Nowelizacja Ustawy o OZE i rezultaty aukcji w 2019 Janusz Kahl, prezes SPCleantech

10:30 – 11:00

Praktyczne aspekty eksploatacji biogazowni rolniczej – Zofia Lichorobiec, Biogazownie w Małopolskie – Wielopolanka

11:00 – 11:25

Determinanty udanego i efektywnego biznesowo projektu biogazowni rolniczej – Albert Kuliczkowski, Host Polska

11:25 – 11:50

Biogazownia jako element obiegu zamkniętego – współczesne rozwiązania techniczne – Witold Płatek, CES Centrum Elektroniki Stosowanej

11:50 – 12:05

  Przerwa kawowa

12:05 – 12:25

Właściwa technologia zapewniająca efektywność energetyczną biogazowni – Albert Kuliczkowski, Host Polska

 12:25-12:50

Metoda wybuchu pary – innowacyjny sposób przygotowania biomasy lignocelulozowej do konwersji na biogaz – Jakub Sikora, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

12:50 – 13:15

Możliwości wsparcia finansowego dla inwestycji w biogazownie – Janusz Sułowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

13:15 – 13:35

Finansowanie projektów inwestycyjnych o charakterze innowacji ekologicznej z efektem ekologicznym – Michał Lorek, Bank Gospodarstwa Krajowego 

13:35-14:00

Panel dyskusyjny oraz pytania – moderator: Janusz Kahl Uczestnicy: Albert Kuliczkowski, Witold Płatek, Tomasz Pietrusiak

14:00

 Lunch

 

         

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panią Karoliną Borowiecką (Karolina.Borowiecka@umwm.malopolska.pl, tel. 12 37 96 082) oraz Panią Klaudią Kowalczyk (Klaudia.Kowalczyk@umwm.malopolska.pl, tel. 12 37 96 084).

Warsztaty realizowane są w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).