Masz pytania o program Czyste Powietrze? Weź udział w webinarium!

Akademia Czystego Powietrza zaproszenie 11 maja 2020

Od 15 maja rządowy program Czyste Powietrze, w ramach którego można uzyskać dotację do wymiany pieca i innych działań sprzyjających oszczędności energii (termomodernizacja, wymiana stolarki), zaczyna działać na nowych, prostszych zasadach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zaprasza w poniedziałek 11 maja b.r. na webinarium. Podczas spotkania można się dowiedzieć m.in. komu przysługuje dofinansowanie z projektu, jakie dokumenty są niezbędne i jak złożyć wniosek.

Serdecznie zachęcam do udziału w tej wirtualnej konferencji. Wydarzenie skierowano nie tylko do pracowników urzędów zajmujących się ochroną powietrza czy instalatorów, ale także osób, które myślą o inwestycjach poprawiających jakość powietrza. Dzięki uproszczeniu zasad programu Czyste Powietrze dotacje są naprawdę na wyciągniecie ręki.

podkreślił Tomasz Urynowiczwicemarszałek województwa małopolskiego

Jak wziąć udział w webinarium?

Telekonferencja z ekspertami NFOŚ rozpocznie się 11 maja o godz. 12.00. Wcześniej należy się zarejestrować pod adresem http://nfosigw.gov.pl/formularze/. Warto się pospieszyć, ilość miejsc ograniczona!

Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

Poniedziałkowe webinarium inauguruje cykl „Akademia Czystego Powietrza”. Szkolenie przeznaczono m.in. dla pracowników urzędów zajmujących się ochroną powietrza i efektywnością energetyczną, doradców energetycznych, firm remontowo-budowlanych, instalatorów kotłów i fotowoltaiki. Podczas kolejnych spotkań w Internecie zaplanowano m.in. szkolenia z nowoczesnych technik grzewczych i termomodernizacji budynków oraz obowiązujących przepisów prawnych. Poruszony zostanie także temat odnawialnych źródeł energii. Kolejne webinarium, zaplanowano na 18 maja o godz. 12:00. Wydarzenie poświęcono wymaganiom kart produktów oraz etykiet energetycznych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Poruszany zostanie także temat uchwał antysmogowych w Polsce w kontekście programu „Czyste Powietrze”.

Gdzie szukać informacji?

Wirtualne szkolenia to wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Alarmu Smogowego. Więcej informacji tutaj.

O nowych zasadach programu Czyste Powietrze można przeczytać na naszej stronie internetowej tutaj.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).