Oczyszczacze powietrza dla małopolskich przedszkoli i żłobków

Oczyszczacz powietrza

Marszałek Województwa Małopolskiego prowadzi akcję społeczną, która ma na celu uświadomienie mieszkańców o problemie jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Elementem prowadzonej akcji edukacyjnej jest zakup oczyszczaczy powietrza i ich przekazanie od września 2018 do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. Zainteresowanie otrzymaniem oczyszczacza powietrza wyraziło prawie 1 800 placówek z obszaru całego województwa.

Warunkiem otrzymania urządzenia będzie zadeklarowanie przez placówkę przeprowadzenia akcji edukacyjnej z udziałem dzieci i rodziców dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Po zakończonej akcji konieczne będzie sporządzenie sprawozdania w postaci: opisu wraz ze zdjęciami lub krótką relacją video, prezentujących przeprowadzoną akcję.

Wybrany model oczyszczacza powietrza

W ramach przetargu nieograniczonego na dostawę oczyszczaczy powietrza jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Eurocentrum – Polska Sp. z o. o, która zaoferowała model: AirClinic K07 o następujących parametrach:

 • Wydajność oczyszczacza: 388 m³/h.
 • CADR (współczynnik dostarczania czystego powietrza): 331,9 m³/h.
 • Filtry: wstępny, z węglem aktywnym i HEPA klasy H13. Filtr HEPA jest zbudowany z polipropylenu.
 • Głośność na najwyższym trybie pracy: 55 dB.
 • Pobór mocy na najwyższym trybie pracy: 80,2 W.
 • Tryb pracy automatyczny działający w oparciu o czujnik, który dostosowuje pracę urządzenia do panujących w pomieszczeniu warunków.
 • Nie posiada lampy UV i jonizacji.
 • Nie posiada funkcji nawilżania.
 • System montażu: wolnostojący.
 • Posiada blokadę rodzicielską.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy darowizny

Marszałek Województwa Małopolskiego zwrócił się z prośbą do wszystkich zainteresowanych gmin o zebranie zbiorczo z placówek na terenie gminy upoważnień i danych niezbędnych do podpisania umowy darowizny oczyszczacza powietrza.

Wszystkie placówki, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina powinny za pośrednictwem gminy dostarczyć:

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 • przedstawienie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w roku: 2016, 2017 oraz 2018, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362).

Wszystkie dane i dokumenty należy przesłać w wersji pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków oraz elektronicznej na adres e-mail: powietrze@umwm.pl w terminie do 10 lipca 2018 r.

[easy_image_gallery gallery=”291″]

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).