Szkolenie dla ekodoradców

people-discussion-5069845 480

Kiedy i dla kogo jest szkolenie ?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dedykowanemu ekodoradcom realizującym projekt ELENA pn. EcoTeam w partnerstwie gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz nowym ekodoradcom realizującym projekt „LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Warsztaty odbędą się 30 czerwca 2020 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Nowy projekt i nowi partnerzy

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska rozpoczęła realizację projektu pn. EcoTeam finansowanego z projektu ELENA. Celem projektu jest stworzenie sieci 44 ekodoradców w Krakowie i gminach ościennych. Całkowity  budżet tego zadania wynosi ponad  12 mln zł. Praca ekodoraców zatrudnionych w projekcie skupi się wokół doradztwa i pomocy mieszkańcom. Przyczyni się do realizacji inwestycji, służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w podkrakowskich gminach. Działania Krakowa i 14 gmin skoordynowane w ramach projektu pozwolą na bardziej efektywne wdrażanie zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Szacuje się, że doradztwo ekodoradców na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym pomoc przy składaniu wniosków do programu Czyste Powietrze to ok. 48 mln euro.

Szkolenie przeznaczono również dla 7 nowych gmin projektu LIFE. Od stycznia 2020 roku dołączyły one do projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. Tym samym w projekcie bierze udział, 69 partnerów, w tym 62 gminy.

Zakres szkolenia

Podczas szkolenia zostaną przedstawione działania projektu oraz jego efekty, wymogi związane z Programem ochrony powietrza. Ekodordacy zdobędą wiedze na temat nowej wersji Programu Czyste Powietrze.

Program szkolenia:

UWAGA!

Przy wejściu do Muzeum będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk, także w łazienkach oraz w salach będzie udostępniony płyn antybakteryjny, z którego uczestnicy będą mogli skorzystać podczas wydarzenia.

Zalecamy korzystanie z maseczek ochronnych. Każdy uczestnik winien je zapewnić we własnym zakresie. 

Podczas spotkania jego uczestnicy zostaną poproszeni o siadanie co drugie miejsce (na przemian), co pozwoli na utrzymanie wymaganego dystansu.

Formularz zgłoszenia:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).