Warsztaty dla gmin – program Czyste Powietrze i sensory pyłu

W dniu 25 września 2018 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (Al. Jana Pawła II 39) odbędą się warsztaty dla ekodoradców oraz przedstawicieli innych zainteresowanych gmin organizowane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną dwa główne zagadnienia. Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Krakowie przedstawią założenia programu Czyste Powietrze, w ramach którego mieszkańcy mogą się starać o dofinansowanie do inwestycji w zakresie wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji budynku. W drugiej części spotkania dr inż. Jakub Bartyzel z AGH przedstawi wyniki projektu badań porównawczych niskokosztowych sensorów pyłu przeprowadzonych we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z GIOŚ, AGH, KAS, gminą Rabka-Zdrój i gminą Dobczyce. Zaprezentuje również wskazówki w zakresie stosowania tych urządzeń.

Agenda spotkania:

11:00 – 13:00  – Założenia Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Krakowie.

13:00 – 13:30 – Przerwa na lunch.

13:30 –15:00 – Niskokosztowe sensory jakości powietrza – dr inż. Jakub Bartyzel, AGH w Krakowie.

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku gmin, które nie są partnerami projektu LIFE Małopolska, wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie poprzez formularz poniżej i oczekiwanie na potwierdzenie możliwości udziału.

 

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).