Weź udział w konferencji nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

village-4002683 1920-1320x921

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego trwają obecnie prace nad uruchomieniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). To kluczowe narzędzie pozwalające na zidentyfikowanie wszystkich źródeł ogrzewania, które wymagają dostosowania do wymagań uchwały antysmogowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu organizowanym wspólnie z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, które będzie okazją do zapoznania się z aktualnym stanem prac nad CEEB. Spotkanie w formie on-line odbędzie się w dniu 22 marca 2021 roku, w godzinach 10.00 – 13.00.

Tematy, które zostaną przestawione na spotkaniu:

  1. Cel powstania CEEB
  2. Status prac nad stworzeniem deklaracji CEEB
  3. Prezentacja i omówienie projektu deklaracji
  4. Rola Urzędu w procesie składania deklaracji do CEEB
  5. Terminy składania deklaracji.

W celu dokonania rejestracji proszę o wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.powietrze.malopolska.pl/konferencja-CEEB. Link do spotkania zostanie automatycznie przesłany na Państwa adres e-mail po dokonaniu rejestracji.

Co to jest CEEB?

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) to mechanizm informatyczny służący do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym.

Projekt zakłada, że system umożliwi zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej (dotacjach, preferencyjnych kredytach) przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach.

ekoMałopolska logo

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).