Zapraszamy na EKOZAKOPANE!

W dniach 2-6 czerwca br. w Małopolsce po raz drugi odbędzie się Międzynarodowe Forum Energetyki i Środowiska EKOZAKOPANE, którego współorganizatorem jest Województwo Małopolskie.

Jako zapowiedź zbliżającego się wydarzenia, w dniu dzisiejszym w centrum Krakowa można było zobaczyć i przetestować elektryczne samochody, skutery, rowery i trójkołowce. Pokaz odbył się, jako zapowiedź rajdu ekologicznych pojazdów, który już w czerwcu wyjedzie z Krakowa do Zakopanego. To jedna z wielu interesujących atrakcji przewidzianych w ramach zbliżającego się Forum EKOZAKOPANE.

W ramach promocji wydarzenia w dniu 18 kwietnia br. miała miejsce również konferencja prasowa, w której udział wzięli między innymi Pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Wiktor Łukaszczyk – Wiceburmistrz Zakopanego, Pan Bartosz Krawczak – Dyrektor ds. Organizacyjnych Forum EKOZAKOPANE oraz Pan Andrzej Bargiel – trzykrotny mistrz Polski w skialpiniźmie.

Jednym z elementów forum EKOZAKOPANE będzie również prezentacja nowatorskich rozwiązań technologicznych z całego świata, dzięki którym można jeszcze łatwiej dbać o nasze otoczenie. Przez kilka dni Zakopane stanie się centrum dla ekologicznych inicjatyw, miejscem spotkań wszystkich tych, dla których oddychanie czystym powietrzem i życie w zdrowym środowisku jest priorytetem. Na zainteresowanych czekają liczne spotkania i dyskusje z ekspertami na tematy związane z elektromobilnością czy ekologicznym budownictwem. W sumie, dzięki forum EKOZAKOPANE, do Małopolski przyjedzie kilka tysięcy osób z całego świata.

Więcej informacji na temat II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE, w tym formularz rejestracyjny, można znaleźć na stronie internetowej www.ekozakopane.pl.

[easy_image_gallery gallery=”198″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).