Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws. projektu ELENA

ELENA2

W środę 6 marca 2019 roku w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” (ul. Wita Stwosza 12, Kraków) odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli gmin i województw oraz Lokalnych Grup Działania dotyczące europejskiego projektu ELENA z Ekspertem ds. Energii Europejskiego Banku Inwestycyjnego – panem Andreasem Piontkiem. Spotkanie ukierunkowane będzie na analizę możliwości wykorzystania dofinansowania z projektu ELENA na cele zatrudnienia Ekodoradców/doradców energetycznych w gminach w celu wdrażania działań m.in. w ramach środków dostępnych z programów Czyste Powietrze, Stop Smog, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych dostępnych programów dofinansowania.

Program spotkania

10:30 – 11:00

Rejestracja

11:00 – 11:15  

Rozpoczęcie spotkania

Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

11:15 – 11:30

Rola Ekodoradców we wdrażaniu strategii poprawy jakości powietrza w województwie małopolskim

Tomasz Pietrusiak, Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska

11:30 – 12:00

ELENA – Instrument wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną w sektorze budynków mieszkalnych

Andreas Piontek, Ekspert ds. Energii, Europejski Bank Inwestycyjny

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

Konsultacje fiszek projektowych/założeń projektów proponowanych do realizacji przez uczestników spotkania
z przedstawicielem Europejskiego Banku Inwestycyjnego

14:00 – 14:30

Podsumowanie spotkania

Ze względu na ograniczoną listę miejsc, wymagana jest rejestracja przy pomocy poniższego formularza.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panią Aleksandrą Pup (aleksandra.pup@umwm.pl, tel. 12 63 03 540). 

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).