Zaproszenie: „Mój sąsiad już nie truje” i „Czyste Powietrze”

grafiaka wyróżn

W czwartek 21 lutego 2019 w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” (ul. Wita Stwosza 12, Kraków) odbędzie się spotkanie dla pracowników gmin . Podczas spotkania zostanie  omówiona aktualizacja programu „Czyste powietrze”, dobre praktyki w zakresie kontroli palenisk domowych oraz doświadczenia pracy ekodoradców z Raciechowic i Zakliczyna.

Program spotkania

09:30–09:35

Rozpoczęcie spotkania Tomasz Pietrusiak (Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska)

09:35–11:00

Aktualizacja Programu „Czyste powietrze” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

11:00–11:15

Przerwa kawowa

11:15–12:45

Dobre praktyki w zakresie kontroli palenisk domowych:

Akcja „Mój sąsiad już nie truje” – Skawiński Alarm Smogowy wraz z UM Skawina

Kontrole w Igołomii-Wawrzeńczyce i Koniuszy – Strażnik gminny Grzegorz Gruszczak

12:45–13:10

Dobre praktyki w gminie Raciechowice – Jerzy Tymczyszyn

13:10–13:40

Lunch

13:40-14:05

Dobre praktyki w gminie Zakliczyn  – Barbara Witek

14:05–15:00

Omówienie spraw bieżących w realizacji projektu LIFE – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Ze względu na ograniczoną listę miejsc, wymagana jest rejestracja przy pomocy poniższego formularza i oczekiwanie na potwierdzenie możliwości udziału na podany adres e-mail.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panią Kingą Stawiarz (Kinga.Stawiarz@umwm.pl, tel. 12 63 03 306). 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie – w ramach działania C2.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).