Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dotyczące Programu ochrony powietrza

Nowy Program ochrony powietrza

Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Dotychczasowe rozwiązania zostaną uzupełnione o szereg działań naprawczych. W dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego Programu, ale przede wszystkim zostaną wprowadzone nowe działania służące poprawie jakości powietrza.

W związku z tym, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych i wyrażenia opinii dotyczących planowanych zmian.

Spotkania konsultacyjne mają otwarty charakter, dlatego zachęcamy do rozpowszechnienia poniższych informacji o dacie, godzinie i miejscu spotkań.

Uwagi do działań naprawczych prezentowanych podczas spotkań konsultacyjnych można przesyłać
do 24 stycznia br. na adres: powietrze@umwm.malopolska.pl.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

  • 10 stycznia 2020, godz. 10:00, Nowy Targ, Spółdzielczy Dom Kultury, al. Kopernika 12 – spotkanie dla powiatów: nowotarski, suski, tatrzański
  • 13 stycznia 2020, godz. 10:00, Kraków, Muzeum Armii Krajowej, ul. Wita Stwosza 12, (sala konferencyjna) – spotkanie dla powiatów: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki
  • 14 stycznia 2020, godz. 10:00, Tarnów, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38 (sala sesyjna) – spotkanie dla powiatów: miasto Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski
  • 15 stycznia 2020, godz. 10:00, Kraków, al. Ferdynanda Focha 40 (sala konferencyjna) – spotkanie dla miasta Kraków
  • 16 stycznia 2020, godz. 10:00, Chrzanów, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. Focha 3 (sala audio) – spotkanie dla powiatów: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki
  • 17 stycznia 2020, godz. 10:00, Nowy Sącz, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 (sala obrad nr 208) – spotkanie dla powiatów: miasto Nowy Sącz, limanowski gorlicki, nowosądecki

Sprawdź też:

https://powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza/
Zadanie pn. “Opracowanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 829 000,00 zł. Kwota dotacji wynosi 500 000,00 zł.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Zapisanie się do newslettera oznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (adres e-mail).
Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).