Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dotyczące Programu ochrony powietrza

Nowy Program ochrony powietrza

Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Dotychczasowe rozwiązania zostaną uzupełnione o szereg działań naprawczych. W dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego Programu, ale przede wszystkim zostaną wprowadzone nowe działania służące poprawie jakości powietrza.

W związku z tym, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych i wyrażenia opinii dotyczących planowanych zmian.

Spotkania konsultacyjne mają otwarty charakter, dlatego zachęcamy do rozpowszechnienia poniższych informacji o dacie, godzinie i miejscu spotkań.

Uwagi do działań naprawczych prezentowanych podczas spotkań konsultacyjnych można przesyłać
do 24 stycznia br. na adres: powietrze@umwm.malopolska.pl.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

  • 10 stycznia 2020, godz. 10:00, Nowy Targ, Spółdzielczy Dom Kultury, al. Kopernika 12 – spotkanie dla powiatów: nowotarski, suski, tatrzański
  • 13 stycznia 2020, godz. 10:00, Kraków, Muzeum Armii Krajowej, ul. Wita Stwosza 12, (sala konferencyjna) – spotkanie dla powiatów: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki
  • 14 stycznia 2020, godz. 10:00, Tarnów, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38 (sala sesyjna) – spotkanie dla powiatów: miasto Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski
  • 15 stycznia 2020, godz. 10:00, Kraków, al. Ferdynanda Focha 40 (sala konferencyjna) – spotkanie dla miasta Kraków
  • 16 stycznia 2020, godz. 10:00, Chrzanów, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. Focha 3 (sala audio) – spotkanie dla powiatów: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki
  • 17 stycznia 2020, godz. 10:00, Nowy Sącz, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 (sala obrad nr 208) – spotkanie dla powiatów: miasto Nowy Sącz, limanowski gorlicki, nowosądecki

Sprawdź też:

https://powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza/
Zadanie pn. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 829 000,00 zł. Kwota dotacji wynosi 500 000,00 zł.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).