Zaproszenie na szkolenie z metodyki analizy ubóstwa energetycznego w gminach!

W przyjętym w 2020 r. Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wszystkie gminy województwa małopolskiego zobowiązane zostały do przygotowania do 30 czerwca 2022 roku analizy problemu ubóstwa energetycznego. Zarząd Województwa Małopolskiego zobowiązany został do przedstawienia wytycznych służących przygotowaniu bazy osób dotkniętych ubóstwem energetycznym w gminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym wspólnie z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., które będzie okazją do zapoznania się z opracowanymi wytycznymi.

Kiedy?

Spotkanie w formie on-line odbędzie się w dniu 27 września 2021 roku, w godzinach 10.00 – 13.30.

Dla Kogo?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu przedstawicieli gmin, pracowników miejskich oraz gminnych ośrodków pomocy społecznej, ekodoradców, doradców energetycznych i pracowników merytorycznych związanych z tematyką ubóstwa energetycznego.

Program szkolenia:

GodzinaJednostkaTemat
10.00 – 10.10Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Przywitanie uczestników spotkania
10.10 – 10.40Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Omówienie zapisów metodyki – Skąd pozyskiwać
dane pomocne do analizy ubóstwa energetycznego
w gminie oraz jak je zbierać?
10.40 – 11.00Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dyskusja dotycząca metodyki
11.00 – 11.30Federacja Konsumentów Jak rozmawiać z osobami narażonymi na ubóstwo energetyczne?
11.30- 11.45Przerwa
11.45 – 13.00Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Szybka ocena stanu budynku – uproszczony audyt
energetyczny budynku
13.00 – 13.30Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wytyczne dotyczące szacowania kwoty
potrzebnych przedsięwzięć niskoemisyjnych

Uwaga!

W razie chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wysłanie zgłoszenia na e-mail: Powietrze@umwm.malopolska.pl

Osobą do kontaktu w sprawie jest pani Klaudia Kowalczyk, e-mail;
klaudia.kowalczyk@umwm.malopolska.pl, dostępna pod numerem telefonu: 12 37 96 084

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).