Zdobądź środki na ekopracownie przyrodnicze i OZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił kolejny nabór na dotacje do ekopracowni przyrodniczych oraz na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Program stanowi ważny krok w kierunku ochrony środowiska i promocji ekologii. Dzięki niemu dzieci i młodzież poznają tajniki edukacji ekologicznej w praktyce.

Kształtowanie proekologicznych postaw

Ekopracownie to inicjatywa, która ma na celu promowanie postaw ekologicznych wśród młodych pokoleń.

Program daje możliwość m.in. organizacji warsztatów, spotkań terenowych, czy konkursów przyrodniczych, które przyczyniają się do zwiększenia świadomości ekologicznej i przybliżają zagadnienia związane z ochroną przyrody. Dzięki środkom możliwe jest także tworzenie lub zapewnianie wyposażenia sal edukacyjnych/ekopracowni, czy np. budowanie infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Nabór uzupełniający na ekopracownie przyrodnicze i OZE skierowany jest do różnorodnych podmiotów, w tym:

  • szkół i placówek edukacyjnych,
  • organizacji pozarządowych,
  • instytucji kulturalnych,
  • przedsiębiorstw.

Nabór rozpoczął się 20 września i potrwa do 2 października br.

Dotacja w ramach Programu może wynosić:

  • do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego,
  • do 90% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta w ramach Programu wynosi 150 000 zł. Jeden beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek z wybranego obszaru tematycznego. Maksymalna kwota dofinansowania zadania w zakresie EKOPRACOWNI wynosi: 50 000 zł na ekopracownię przyrodniczą i 75 000 zł na ekopracownię dot. OZE

Jak skorzystać z programu?

Wniosek należy złożyć w dwóch formach:

1) niepodpisanej przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW (ostateczna wersja elektroniczna wniosku)

2) podpisanej (tradycyjnie papierowo LUB elektronicznie przez ePUAP).

Wymagane jest złożenie wniosku w obu formach tj. niepodpisanej i podpisanej. Wnioski, które wpłyną tylko w jednej formie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzupełniającego na ekopracownie przyrodnicze i OZE oraz dokumenty aplikacyjne można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Tam też można zapoznać się z terminami składania wniosków oraz zasadami oceny projektów.