Zielona Małopolska – pikniki i warsztaty w całym regionie

Warsztaty i konkursy ekologiczne w szkołach, akcje sadzenia drzew, eko-stoiska na piknikach oraz punkty programu „Czyste powietrze” w plenerze – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników Małopolskiego Zielonego Tygodnia. Wydarzenia pod hasłem „Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze” odbywały się w Małopolsce.

Małopolanie od wielu lat chętnie angażują się w inicjatywy o tematyce ekologicznej, szczególnie związane z ochroną powietrza. Jednym z takich wydarzeń jest Małopolski Zielony Tydzień, organizowany przez samorządy w naszym regionie. Tegoroczna edycja była doskonałą okazją do promowania postaw proekologicznych oraz budowania świadomości mieszkańców na temat zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza.

„Czyste powietrze” w każdej gminie

W ramach wydarzenia Ekodoradcy prowadzili akcję promującą punkty obsługi programu „Czyste Powietrze”, które funkcjonują w prawie każdej małopolskiej gminie. Program oferuje dotacje do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków w wysokości aż do 79 tys. zł. W punkcie można otrzymać fachową poradę dotyczącą wymiany źródła ogrzewania oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. W ramach Małopolskiego Zielonego Tygodnia Ekodoradcy przygotowali mobilne stanowiska obsługi programu, gdzie udzielali informacji o dostępnych formach dofinansowania.

Dzieci uczą się dbać o środowisko

Dla najmłodszych mieszkańców przygotowano szereg atrakcji i niespodzianek dotyczących edukacji przyrodniczej. Wśród nich ekologiczne konkursy, akcje sadzenia roślin, sprzątanie parków i lasów, a także warsztaty i prelekcje o czystym powietrzu i szkodliwości smogu. Budowanie świadomości ekologicznej od najmłodszych lat pozwala kształtować właściwe nawyki, tj. segregowanie odpadów, oszczędzanie wody i prądu. Ekodoradcy zadbali o promowanie i rozwijanie postaw proekologicznych za pomocą gier, zabaw i akcji edukacyjnych.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).