Zmiana przepisów – reagujemy na głosy Mieszkańców!

Mieszkańcy Województwa Małopolskiego otrzymali dodatkowo rok i cztery miesiące na wymianę nieekologicznych, niskoefektywnych urządzeń grzewczych. Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydował o przedłużeniu do 30 kwietnia 2024 roku terminu wejścia w życie zakazu użytkowania tzw. kotłów bezklasowych.

Radni Województwa Małopolskiego, zdecydowaną większością głosów (25 głosów za, 11 przeciw) przyjęli projekt zmiany tzw. uchwały antysmogowej, przygotowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Zaproponowane w uchwale wydłużenie terminu wymiany pieców i kotłów bezklasowych było efektem kierowanych do Zarządu próśb i petycji samorządów oraz mieszkańców regionu zaniepokojonych rosnącymi kosztami życia, sytuacją za naszą wschodnią granicą i wywołanym przez nią światowym kryzysem energetycznym.  

Konieczność zmiany zapisów dotychczasowych regulacji potwierdziły przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały. Biorąc pod uwagę wszystkie opinie, uwagi i wnioski Radni Województwa Małopolskiego pozytywnie odpowiedzieli na prośby Małopolan i zdecydowali o przesunięciu wejścia w życie wspomnianych przepisów (przyjętych w uchwale antysmogowej 23 stycznia 2017 roku) do końca sezonu grzewczego 2023/2024.

Zmieniona uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje w całej Małopolsce z wyłączeniem miast i gmin, dla których w przeszłości wprowadzono odrębne regulacje prawne normujące kwestie jakości powietrza, tj.

  • Miasta Kraków
  • Gminy Niepołomice,
  • Gminy Krzeszowice,
  • Gminy Skawina,
  • Gminy Czarny Dunajec,
  • Miasta Oświęcim,
  • Gminy Rabka Zdrój – tylko strefa uzdrowiskowa A i B
  • Miasta Nowy Targ – tylko obszar centrum miasta.

Warto podkreślić, że Województwo Małopolskie nie ustaje w walce o czyste powietrze. Samorząd Województwa zgodnie z przyjętymi celami strategicznymi podejmuje kolejne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza, wspiera rozwój energetyki opartej na alternatywnych źródłach energii, promuje energooszczędność gospodarstw domowych. Urząd Marszałkowski WM realizuje wiele projektów na rzecz ochrony środowiska, m. in. Projekt „EkoMałopolska” czy unijny projekt „LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W przygotowaniu są nowe inicjatywy w kontekście planowania budżetu WM na 2024 rok:  projekty wsparcia rodzin ubogich energetycznie, dofinansowania przedsięwzięć umożliwiających wykorzystanie drewna (biomasy) jako paliwa odnawialnego, ekologicznego.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).