Zmiana regulaminu listy urządzeń grzewczych

Kotły ekoprojekt

Od 6 listopada 2018 roku, na podstawie uchwały przyjętej przez Zarząd Województwa Małopolskiego, nastąpiła zmiana Regulaminu Listy niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe

Wprowadzona zmiana obejmuje:

  • Określenie, że kotły znajdujące się na liście powinny spełniać nie tylko wymagania ekoprojektu, ale również wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.
  • Doprecyzowanie, że badania laboratoryjne w zakresie emisji muszą dotyczyć każdego produktu. Oznacza to, że w przypadku urządzeń występujących w kilku wariantach mocy znamionowej, każdy z nich powinien być poddany badaniom przez jednostkę akredytowaną.
  • Publikację pełnych sprawozdań z badań laboratoryjnych kotłów lub ogrzewaczy pomieszczeń.
  • Obowiązek dostarczenia i publikacji skanu lub zdjęcia tabliczki znamionowej urządzenia grzewczego.

W przypadku urządzeń grzewczych wpisanych na listę przed 6 listopada 2018 roku, zgłaszający lub producent urządzenia ma czas do 31 stycznia 2019 roku na uzupełnienie dokumentacji. Wystarczy podpisać i przesłać nowy wniosek o wpis na listę oraz skan lub zdjęcie tabliczki znamionowej. Nie ma konieczności przesyłania ponownie pozostałej dokumentacji. Brak uzupełnienia wniosku będzie skutkował wykreśleniem urządzenia z listy.

Nowe zgłoszenia

W przypadku nowych zgłoszeń urządzeń, konieczne jest przesłanie na adres e-mail powietrze@umwm.pl:

  1. Skanu wypełnionego i podpisanego wniosku o wpis na listę.
  2. Wersji elektronicznej lub skanu dokumentacji technicznej oraz instrukcji dla instalatorów i użytkowników urządzenia grzewczego,
  3. Skanu pełnego sprawozdania z badań dla każdego przewidzianego do stosowania paliwa, potwierdzającego spełnienie wymagań ekoprojektu,
  4. Skanu lub zdjęcia tabliczki znamionowej urządzenia grzewczego,
  5. Jednego zdjęcia lub grafiki przedstawiającej urządzenie grzewcze.

Nowy regulamin i wniosek o wpis na listę dostępne są na stronie: Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

Wpis na listę jest bezpłatny. Poprzedzony jest weryfikacją dokumentacji przez ekspertów. Eksperci reprezentują akredytowane laboratoria badania urządzeń grzewczych: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy w Warszawie, Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, a także jednostki naukowe: Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Polską Akademię Nauk. 

Lista kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe

Już ponad 200 urządzeń na liście

Lista niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe prowadzona jest przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od 2016 roku. Obecnie obejmuje już 206 urządzeń spełniających wymagania ekoprojektu, w tym 178 kotłów oraz 28 ogrzewaczy pomieszczeń.

Lista ma charakter dobrowolny. Stanowi ona jednak cenne źródło informacji dla gmin oraz dla mieszkańców jakie urządzenia spełniają wymagania uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz programów dotacyjnych. Wszystkie obecne programy dofinansowania do wymiany urządzeń grzewczych (Czyste Powietrze, RPO, PONE) wymagają bowiem, że instalowane kotły na paliwa stałe muszą spełniać wymagania ekoprojektu.