Konferencja prezentująca koncepcję projektu zintegrowanego LIFE

W środę 11 lutego w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja prezentująca przygotowywany projekt zintegrowany LIFE w zakresie ochrony powietrza w Małopolsce. Konferencja miała charakter debaty naukowej przy udziale przedstawicieli krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego, Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, a także zaproszonych gości międzynarodowych: przedstawicieli Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej, Słowackiego Instytutu Hydrometeorologii (przy Ministerstwie Środowiska Słowacji) oraz instytutu VITO z Belgii, który jest największą organizacją badawczą w Belgii zajmującą się m.in. ochroną powietrza (instytut posiada rekomendację Komisji Europejskiej). Specjaliści z dziedziny ochrony powietrza wysłuchali założeń projektu oraz wzięli udział w dyskusji z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i zaproszonymi gośćmi.

W spotkaniu uczestniczył Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który wysłuchał uwag i wniosków, a także odebrał liczne wyrazy uznania ze strony środowiska naukowego za podjęcie wielozadaniowego projektu w dziedzinie ochrony powietrza, tak ważnego w staraniach o poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców Małopolski.

Celem przygotowywanego projektu zintegrowanego LIFE jest wsparcie wdrożenia Programu ochrony powietrza na szczeblu lokalnym i regionalnym. Projekt zakłada zatrudnienie w 39 gminach w województwie specjalistów w zakresie ochrony powietrza i efektywności energetycznej pełniących funkcję Ekodoradców. Zadaniem Ekodoradców będzie realizacja zadań gmin w zakresie wdrażania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej, wykorzystanie dostępnych środków zewnętrznych na ochronę powietrza oraz doradztwo dla mieszkańców i ich aktywizacja do korzystania z programów dofinansowania wymiany kotłów grzewczych i prowadzenia termomodernizacji budynków. We współpracy z belgijskim instytutem VITO dla Krakowa przygotowane zostanie narzędzie wysokorozdzielczego modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza w kanionach ulicznych, które umożliwi ocenę scenariuszy działań w celu ograniczenia emisji pochodzących z transportu. Natomiast we współpracy z partnerami z Czeskiego i Słowackiego Instytutu Hydrometeorologicznego przygotowana zostanie ujednolicona baza emisji zanieczyszczeń dla regionów i przeprowadzone modelowanie stanu jakości powietrza na obszarze Małopolski, Czech i Słowacji.

W grudniu 2014 r. Komisja Europejska pozytywnie oceniła koncepcję projektu przygotowanego przez Województwo Małopolskie i zaprosiła do złożenia pełnej aplikacji. Od 1 stycznia 2015 r. Województwo Małopolskie koordynuje realizację projektu pomocy technicznej LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze – Pomoc techniczna”, w ramach którego przygotowywana jest pełna aplikacja do Komisji Europejskiej na realizację projektu zintegrowanego.

Koncepcja projektu zintegrowanego LIFE dla Małopolski

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).