Minister Środowiska rozpoczął w Krakowie konsultacje Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Minister Środowiska Maciej Grabowski zaprezentował w trakcie konferencji w Krakowie założenia Krajowego Programu Ochrony Powietrza, który ma być dokumentem strategicznym na szczeblu rządowym podnoszącym rangę problemu zanieczyszczenia powietrza.

Gospodarz spotkania, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa przedstawił możliwości wsparcia działań w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym przeznaczono na ten cel łącznie 420 mln euro, w tym 100 mln euro bezpośrednio na likwidację starych kotłów na paliwa stałe.

Dotychczasowe działania samorządu województwa w zakresie ograniczania niskiej emisji podsumował Pan Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który podkreślił również znaczenie planowanego projektu zintegrowanego LIFE dla wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Pan Poseł Tadeusz Arkit zaprezentował założenia projektu zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, który wprowadza dla samorządów instrumenty do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Sejmik województwa będzie mógł w drodze uchwały określać nie tylko rodzaje i jakość paliw, ale także normy emisji dla kotłów na paliwa stałe dopuszczonych do stosowania. Natomiast rada miasta otrzyma uprawnienia do wprowadzania stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, do których wjazd będzie uzależniony od spełnienia przez pojazdy norm emisji np. Euro 3 lub Euro 4.

W spotkaniu uczestniczyli również: Pani Beata Małecka-Libera, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Marcin Korolec, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Pan Poseł Józef Lassota, Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pan Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.

Zaproszeni przedstawiciele władz rządowych i samorządowych podpisali „Porozumienie na rzecz czystego powietrza” deklarując chęć współpracy dla poprawy jakości powietrza w Polsce.

Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Powietrza potrwają do 8 kwietnia 2015 r. Tekst dokumentu dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.