Realizacja Programu ochrony powietrza w Małopolsce w latach 2013-2014

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dokonał po raz kolejny podsumowania realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Analizie poddane zostały działania przeprowadzone w 2014 r., które bezpośrednio lub pośrednio wpłynęły na poprawę jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego. W 2014 roku zlikwidowano 3,1 tys. starych, niskosprawnych urządzeń grzewczych, termomodernizacji poddano 924 budynki, zastosowano odnawialne źródła energii w ponad 4 tys. obiektów. Wynikiem realizacji wskazanych działań jest redukcja emisji pyłu PM10 i PM2,5 na poziomie 111 Mg oraz benzo(a)pirenu o ok. 64 kg. Stopień realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego do 2023 roku wyniósł ok. 4,5%.

Należy przypomnieć, iż system sprawozdawczy w zakresie monitorowania postępów realizacji celów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmuje wszystkie gminy, powiaty i jednostki im podległe. Marszałek Województwa Małopolskiego na podstawie otrzymanych sprawozdań przekazuje do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informację dotyczącą realizacji Programu ochrony powietrza w celu wykonywania ustawowych uprawnień WIOŚ do kontroli realizacji zadań określonych w Programie.

Ze szczegółowymi informacja dotyczącymi realizacji Programu ochrony powietrza dla województwie małopolskim w 2013 oraz 2014 roku można zapoznać się w zakładce Efekty realizacji Programu.