Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w zakresie naruszenia Dyrektywy CAFE

Komisja Europejska przekazała 22 czerwca Pełnomocnikowi RP przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w zakresie naruszenia wymagań dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE – Clean Air for Europe). Polska ma czas do 1 września na przygotowanie odpowiedzi na zarzuty Komisji Europejskiej.

W skardze Komisja wnosi o stwierdzenie, że Polska uchybiła zobowiązaniom powyższej dyrektywy poprzez:

  • przekroczenia od 2007 do 2013 roku dobowych wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 w 35 strefach jakości powietrza (w tym w 9 strefach sytuacja przez te lata nie uległa poprawie),
  • brak przyjęcia odpowiednich działań w programach ochrony powietrza zmierzających do jak najkrótszego okresu występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych PM10 w powietrzu,
  • niewłaściwą transpozycję dyrektywy CAFE do polskiego porządku prawnego.

Obowiązek nieprzekraczania rocznych i dziennych wartości dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 wszedł w życie już 1 stycznia 2005 Komisja zaznaczyła, iż zgodnie ze sprawozdaniami przekazywanymi do Komisji Europejskiej sytuacja przekroczeń dziennych wartości dopuszczalnych PM10 w Polsce nie uległa polepszeniu po 2013 roku, w związku z powyższym zdecydowano się na wszczęcie postępowania w sprawie naruszeń dyrektywy CAFE.

Komisja Europejska powołuje się m. in. na wyznaczone w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego uchwalenie zakazu spalania węgla i innych paliw stałych w celu ogrzewania mieszkań i domów w Krakowie. Uchwała ta została podjęta w 2013 roku, jednakże uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w sierpniu 2014 z powodu braku odpowiedniego umocowania ustawowego. Dopiero nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawa antysmogowa), przyjęta ostatecznie w październiku 2015, umożliwiła samorządom wojewódzkim w całej Polsce wprowadzać zakazy palenia węglem w gminach i ogrzewanie jedynie węglem wysokiej jakości lub nowoczesnymi piecami. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął 15 stycznia 2016 uchwałę zakazującą stosowania paliw stałych w Krakowie od 1 września 2019. Komisja podkreśla, że jest to jak dotychczas jedyne województwo, które skorzystało z tej możliwości.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).