Założenia nowej „uchwały antysmogowej” dla Krakowa

Przyjęta 10 września 2015 r. nowelizacja Prawa ochrony środowiska umożliwia wprowadzanie ograniczeń nie tylko w zakresie rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania, ale również wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń z instalacji grzewczych. Na tej podstawie przygotowane zostały założenia nowej uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, która wprowadzi na obszarze Krakowa ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Propozycja uchwały zakłada dopuszczenie do stosowania w kotłach i ogrzewaczach pomieszczeń (np. piecach, kominkach, kozach) wyłącznie paliw gazowych, lekkiego oleju opałowego oraz biomasy. Stosowanie biomasy będzie możliwe tylko w instalacjach, które spełniają wymagania w zakresie emisji pyłu na poziomie:

  • 40 mg/m³ dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,
  • 50 mg/m³ dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania,
  • 40 mg/m³ dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących biomasę inną niż drewno prasowane w formie peletów,
  • 20 mg/m³ dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów.

Wskazany poziom emisji odpowiada wymaganiom rozporządzeń Komisji UE wdrażającym dyrektywę w sprawie ekoprojektu i będą obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej dla kotłów na paliwa stałe wprowadzanych do obrotu i do użytkowania od 2020 r. oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe wprowadzanych do obrotu i do użytkowania od 2022 r.

Jednocześnie zakazane będzie stosowanie kotłów z ręcznym podawaniem paliwa i wyposażonych w ruszt awaryjny, a także instalacji wielopaliwowych, które nie będą spełniały wymagań w zakresie wielkości emisji dla wszystkich rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2018 r.

Robocza wersja uchwały została skierowana do dyskusji publicznej. W terminie do 31 października 2015 r. każdy może zgłosić swoje uwagi i wnioski na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 31-534 Kraków.

Założenia nowej „uchwały antysmogowej” dla Krakowa