Opracowania i wytyczne

Urządzenia redukujące emisję pyłu w zastosowaniu z miejscowymi ogrzewaczami pomieszczeń z uwzględnieniem zapisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego

Publikacja: Klaudia Kowalczyk,

We współpracy z Instytutem Technologii Paliw i Energii przygotowano opracowanie pn. Urządzenia redukujące emisję pyłu w zastosowaniu z miejscowymi ogrzewaczami pomieszczeń z uwzględnieniem zapisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego. Celem realizacji pracy było ustalenie, na ile celowa jest modernizacja MOP poprzez zastosowanie elektrofiltrów (EF), w porównaniu do innych możliwości modernizacji.

W ramach pracy przeprowadzono przegląd literaturowy, obejmujący stosowane rozwiązania w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych zarówno w przemyśle, z którego rozwiązania są bezpośrednio przenoszone do sektora ogrzewnictwa indywidualnego, jak i już oferowane rynkowo dla MOP. Wykonano analizę i opisano wymagania prawne dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji elektrofiltru dla MOP. Omówiono również regulacje prawne dotyczące etapu poprzedzającego przeprowadzenie inwestycji: wymagania dotyczące projektu, uzyskiwanie zgód, pozwoleń itp. Wykonano przegląd dostępnych na rynku rozwiązań i modeli elektrofiltru dla MOP, dla których omówiono regulacje prawne, w tym dotyczące wprowadzania do obrotu elektrofiltrów przeznaczonych do MOP.
Opracowano kryteria dla instalacji elektrofiltru z MOP (miejscowym ogrzewaczem powietrza) umożliwiającym ocenę dostosowania do wymagań uchwały antysmogowej dla Małopolski. Wykonano analizę literaturowo-rynkową eksploatowanych i nowych MOP, w kierunku uproszczenia procedury oceny wymaganego poziomu redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych i celowości ewentualnego zastosowania urządzenia filtrującego.
Zebrano i opisano wytyczne dotyczące wyboru, montażu, eksploatacji i czyszczenia, konserwacji, serwisowania elektrofiltrów współpracujących z MOP. Omówiono regulacje prawne dotyczące montażu elektrofiltrów, w tym wymagania stawiane instalatorom oraz przygotowano ogólne, techniczne wskazówki instruujące potencjalnych użytkowników tych urządzeń, dotyczące eksploatacji elektrofiltrów, w tym serwisowania, przeglądów, czyszczenia i konserwacji.
Opracowano i przygotowano przejrzysty i prosty w interpretacji opis wyniku przedmiotowej analizy. Omówiono zagadnienia poboczne, ujawnione podczas pracy nad analizą prawną (np. odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia domu lub mieszkania w przypadku szkody mającej związek ze stosowaniem elektrofiltru).

Aktualizacja: 2023-02-07