Konsultacje projektu lokalnej uchwały antysmogowej dla Miasta Myślenice

Treść projektu uchwały antysmogowej

Z treścią projektu lokalnej uchwały antysmogowej można zapoznać się poniżej. Projekt jest również wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Królewska 57, I piętro, pok. 21.

Infografika - lokalna uchwała antysmogowa

Obszar objęty uchwałą

Uchwała obejmuje swoimi wymaganiami obszar Miasta Myślenice z wyłączeniem sołectwa Chełm

Mapa sołectwa Chełm - obszaru na terenie Miasta Myślenice, który wyłącza się spod wymagań uchwały
Mapa sołectwa Chełm – obszaru na terenie Miasta Myślenice, który wyłącza się spod wymagań uchwały

Najważniejsze założenia lokalnej uchwały antysmogowej

  • Zakaz eksploatacji dla nowych kotłów i ogrzewaczy na węgiel od 1 lipca 2022 roku i istniejących od 1 stycznia 2030 roku.
  • Zaostrzone wymagania dla nowych kotłów na biomasę (emisja pyłu do 20 mg/m³) i nowych kominków (zamknięta komora spalania, automatyczna regulacja) od 1 stycznia 2023 roku.
  • Zachowanie pozostałych terminów i wymagań obecnej uchwały antysmogowej dla Małopolski, w tym wymiana kotłów pozaklasowych do końca 2022 roku a kotłów 3 i 4 klasy do końca 2026 roku.

Wymagania dla nowo eksploatowanych instalacji spalania paliw

Zgodnie z już obowiązującą uchwałą antysmogową dla Małopolski, wszystkie nowo eksploatowane kotły i ogrzewacze pomieszczeń od 1 lipca 2017 roku muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej.

Dodatkowe wymagania ujęte w projekcie lokalnej uchwały antysmogowej to:

  • od 1 lipca 2022 roku – brak możliwości eksploatacji nowych kotłów i ogrzewaczy na węgiel,
  • od 1 stycznia 2023 roku – nowe kotły na biomasę z poziomem emisji pyłu 20 mg/m³, nowe ogrzewacze z zamkniętą komorą spalania i automatyczną regulacją.

Wymagania dla wszystkich istniejących instalacji spalania paliw

Według uchwały antysmogowej dla Małopolski w terminie do 31 grudnia 2022 roku istnieje obowiązek wymiany pozaklasowych kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń niespełniających wymagań ekoprojektu (nie dotyczy ogrzewaczy o sprawności > 80%, możliwość doposażenia w elektrofiltr), natomiast kotłów 3 i 4 klasy do 31 grudnia 2026 roku.

Dodatkowe wymagania ujęte w projekcie lokalnej uchwały antysmogowej to:

  • do 31 grudnia 2029 roku – wymiana kotłów na węgiel klasy 5 i ekoprojekt.

Konsultacje społeczne

Termin konsultacji

Konsultacje prowadzone są do 28 lutego 2022 roku.

Formularz składania uwag i opinii

Uwagi i opinie prosimy przesyłać poprzez poniższy formularz internetowy.

Istnieje również możliwość składania uwag w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Konsultacje lokalnej uchwały antysmogowej” oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.

Konsultacje zostały zakończone.

Aktualizacja: 2022-02-03

Pomoc dla Ukrainy
Допомога Україні