Bukowina Tatrzańska – czyste powietrze to nasz wspólny cel

Projekt bez tytułu (20)

Podsumowanie działań II fazy projektu LIFE w Gminie Bukowina Tatrzańska

Jednym z działań podjętych w ramach Projektu była organizacja konkursu plastycznego pod nazwą „Oddycham czystym powietrzem”. Konkurs zrealizowano w formie wspólnego przedsięwzięcia trzech gmin Powiatu Tatrzańskiego (Bukowina Tatrzańska, Poronin, Gmina Miasto Zakopane) przy wsparciu Podhalańskiego Alarmu Antysmogowego. W ramach wydarzenia wpłynęło 168 prac, które podzielono na trzy kategorie wiekowe, a następnie wyłoniono zwycięzców: trzy najlepsze prace i trzy wyróżnienia w każdej z grup. Przeprowadzono spotkania z mieszkańcami gminy dotyczące programów dofinansowań, uchwały antysmogowej oraz szkodliwości spalania odpadów.

W kwietniu 2018 r. wsparto 20 rodzin wykluczonych energetycznie z terenu gminy Bukowina Tatrzańska zestawami obniżającymi zużycie energii.

Akcja plakatowa związana z uchwałą antysmogową

W czerwcu 2018 r. zorganizowano plakatową akcję mającą na celu informowanie społeczności o podjętej uchwale antysmogowej. Przy pomocy służb komunalnych gminy obwieszczono treść uchwały oraz rozpowszechniono plakaty KAS.

W miesiącu tym gmina otrzymała również dofinansowanie na montaż odnawialnych źródeł energii w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Rozpoczęto rozmowy z mieszkańcami i potencjalnymi beneficjentami programu w celu rozwoju miejscowej infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Akcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach

W październiku 2018 r. przeprowadzono trzy akcje edukacyjne w przedszkolach gminnych  związane z przekazaniem przez Marszałka Województwa Małopolskiego oczyszczaczy powietrza.

Światowy Dzień Czystego Powietrza

Z okazji światowego Dnia Czystego Powietrza w dniu 14 listopada 2018 r. w Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się spektakl ekologiczny „Rajska Wyspa”. Przedstawiony przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury. Tematyką spektaklu były zagadnienia związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza i degradacją środowiska naturalnego. Przedstawienie zgromadziło około 200 dzieci ze szkół i przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska. Spektakl finansowany był ze środków programu LIFE – Małopolska w zdrowej Atmosferze.

Spektakle ekologiczne dla najmłodszych

W dniach 19 i 20 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej i Szkole Podstawowej w Leśnicy odbyły się dwa spektakle ekologiczne dla najmłodszych.

 • Pierwszy z nich pt.: „Dusza lasu” to spektakl o tematyce i zagadnieniach związanych z:
  • niską emisją i smogiem,
  • segregacją odpadów oraz dbałość o ekosystem.
 • Drugi spektakl przedstawiony starszej młodzieży nosił tytuł „Najważniejsza lekcja” i poruszał kwestie:
  • kształtowania postaw świadomej współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród młodzieży,
  • separacji i recyklingu, uświadamiając również jak ważną kwestią jest ograniczenie niskiej emisji,
  • dbałości o czyste powietrze.

Rozwój odnawialnych źródeł energii

Program rozwoju miejscowej infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych znalazł finał w postaci akcesu gminy do przetargu w ramach „Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”. Przetarg dotyczył 18 zestawów instalacji solarnych, 52 zestawów powietrznych pomp ciepła CWU, 1 zestawu powietrznej pompy ciepła CO, 52 instalacji kotłów na pellet, oraz 86 zestawów mikro-instalacji fotowoltaicznych. W gminie obecnie eksploatowana jest w ramach w/w programu operacyjnego instalacja fotowoltaiczna na dwóch obiektach użyteczności publicznej.    

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Bukowina Tatrzańska:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).