„Edukujemy poprzez działanie, działamy poprzez edukację” – projekt LIFE w Gminie Łapsze Niżne

„Edukujemy poprzez działanie, działamy poprzez edukację” – to główne hasła realizowane podczas trwania II fazy projektu LIFE w Gminie Łapsze Niżne. Edukacja polegająca na dotarciu do jak największej grupy odbiorców poprzez liczne akcje i warsztaty organizowane w szkołach i przedszkolach to nadrzędny cel Gminy. Biorąc udział w wydarzeniach ważnych dla społeczności, pokazujemy jak ważne jest wspólne działanie w walce o czyste powietrze i środowisko. Zdobytą wiedzą dzielimy się  zarówno w urzędzie, jak i podczas pracy w terenie – udzielamy porad, doradzamy mieszkańcom starającym się uzyskać dofinansowanie do wymiany kotła lub montażu systemu OZE, pomagamy wypełniać wnioski dotacyjne.

W 2018 i 2019  roku zorganizowano kilkanaście działań edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Dzień Ziemi

W maju 2018 roku, z okazji obchodów Dnia Ziemi, Ekodoradca odwiedził kilka szkół podstawowych z terenu gminy. Omówiono skutki zanieczyszczenia powietrza oraz sposoby ochrony przed smogiem. W zajęciach poświęconych ochronie powietrza i przyrody brali udział uczniowie wszystkich klas.

Green Week

Okazją do działań edukacyjnych był również Green Week. W 2018 roku poświęcony był najmłodszym mieszkańcom gminy. Natomiast w 2019 roku, z okazji tego święta zorganizowano spotkanie związane z tematyką odnawialnych źródeł energii. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności i pozytywnie wpłynęło na wzrost popularności instalacji OZE na terenie gminy.

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Festyn z okazji Dnia Dziecka na przełomie maja i czerwca to nie tylko okazja do zabawy dla dzieci i dorosłych, ale także możliwość spędzenia czasu w „zdrowej atmosferze”. W 2018 roku zrealizowano podczas spotkania warsztaty plastyczne dla dzieci pod tytułem „Co lubi powietrze?” i „Powietrzne zabawki”. Dzieci wykonywały papierowe samoloty i wiatraki, a na najbardziej wyróżniające się prace czekały nagrody.

W 2019 roku, na wszystkich uczestników festynu, zarówno najmłodszych, jak i dorosłych mieszkańców gminy, którzy odpowiedzieli na krótkie pytanie związane z powietrzem, czekały upominki w postaci sadzonek kwiatów. Akcja „Zagadka za Kwiatka” cieszyła się dużym zainteresowaniem – podczas festynu rozdano, aż 170 roślin.

Gminne Dożynki

Gminne Dożynki obchodzone są co roku pod koniec sierpnia. Jest to święto głównie rolników, jednak pojawiają się na nim także mieszkańcy wszystkich okolicznych miejscowości oraz turyści. W ramach działań Ekodoradcy w 2018 roku przygotowano interaktywny spektakl ekologiczny „Bajeczna Fiesta”, w wykonaniu Teatru Kultureska. Wraz z bohaterami bajki uczestnicy przedstawienia „zawalczyli” o czyste powietrze i „odczarowali” złe przyzwyczajenia ludzi, stając się SuperEkoBohaterami.

W kolejnym roku, najmłodsi uczestnicy imprezy mieli okazję do spędzenia popołudnia tworząc prace plastyczne związane tematycznie z ochroną powietrza. Wszystko, co trafia na nasze stoły: warzywa, owoce czy zboża, oddycha powietrzem, które „tworzą” mieszkańcy. Poprzez zabawę, dzieci poznały jak ważna dla naszego zdrowia jest „zdrowa atmosfera” w której żyjemy. Najmłodsi chętnie dzielili się swoją wiedzą zdobytą w szkole czy przedszkolu, która dotyczyła ochrony środowiska. Zadawali także liczne pytania, na które Ekodoradca starał się odpowiedzieć w jak najbardziej zrozumiały dla nich sposób. Wszyscy uczestnicy warsztatów zostali nagrodzeni za swoje piękne prace i zainteresowanie kwestią ochrony powietrza. Punkt Ekodoradcy chętnie odwiedzali także dorośli mieszkańcy Gminy, którzy brali udział w wydarzeniu.

Piknik z Latawcem

W 2018 roku Ekodoradca brał udział w „Pikniku z Latawcem”.  Jest to spotkanie w jednym z najpiękniejszych miejsc na terenie gminy –  w punkcie widokowym pozwalającym podziwiać otaczającą nas przyrodę. Dzieci uczestniczące w wydarzeniu wykonały prace, w których pokazały otaczające nas powietrze. Oprócz docenionego piękna krajobrazu, na rysunkach pojawiły się elementy powodujące zanieczyszczenia powietrza. Dziecięce dzieła sztuki zawisły na „latającej wystawie” przypominając o konieczności ochrony przyrody.

Działania Ekodoradcy są doceniane przez lokalną społeczność, a przede wszystkim Wójta Gminy Łapsze Niżne:

Dzięki pracy ekodoradcy w ramach projektu Life, z dnia na dzień zwiększa się przede wszystkim świadomość naszych mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, u których już dzisiaj kształtują się odpowiedzialne, proekologiczne zachowania.”

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Łapsze Niżne:

gMINA łAPSZ INFOGRAFIKA

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).