Gmina Nowy Targ ma prawo oddychać czystym powietrzem

Nowy Targ gmina

Gmina Nowy Targ realizuje obecnie projekt zintegrowany LIFE pod nazwą „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Gmina Nowy Targ podjęła szeroko zakrojone działania. Celem działań jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Podczas II fazy Projektu LIFE, która trwała od 01.04.2018r. do 31.12.2019r. gmina prowadziła szereg ciekawych działań. Działania skupiły się w głównej mierze na pogłębieniu świadomości mieszkańców na temat problemu niskiej emisji.

Recykling- drugie życie odpadów

14 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Szlembarku  odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem: ,, Recykling- drugie życie odpadów, czyli zróbmy z niczego coś pożytecznego”. Celem wydarzenia było uświadomienie uczniom konieczności segregowania odpadów, a także ochrony środowiska naturalnego. Konkurs skupił się wokół wielu aspektów, takich jak m.in. niekorzystny wpływ odpadów na środowisko, żyjącą w nim faunę i florę oraz człowieka. Wprowadzeniem do tematyki konkursu była inscenizacja pt. ,,Śmieciowy problem”, którą zaprezentowali uczniowie klas II-III ze Szkoły Podstawowej w Szlembarku. Do konkursu zgłosiło się 12 szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Targ. Natomiast w teście wiedzy przyrodniczej wzięło udział 9 szkół.

Bieg po zdrowy oddech

5 maja 2018r. na terenie Gminy Nowy Targ w miejscowości Obidowa grupa pasjonatów ruchu na świeżym powietrzu wzięła udział w wydarzeniu sportowo–rekreacyjno-rozrywkowym pt.: „BIEG PO ZDROWY ODDECH DOLINĄ LEPIETNICY II – OBIDOWA LIFE OPEN DAY„. LIFE OPEN DAY jest to coroczne wydarzenie organizowane w celu promocji biegów w zdrowej atmosferze. Gmina Nowy Targ organizuje bieg w przepięknym zakątku tuż u podnóża Gorców, Doliną Lepietnicy – szlakiem biegowym „Śladami Olimpijczyków” w miejscowości Obidowa. W zawodach sportowych wzięło udział ponad 100 sportowców – zarówno zawodowców jak i amatorów!

W sobotnie przedpołudnie  04.05.2019r. na terenie Gminy Nowy Targ w miejscowości Obidowa ponownie odbyło się cyklicznie organizowane wydarzenie o charakterze sportowo–rekreacyjno-rozrywkowym. Atmosfera tworzona przez zawodników i kibiców oraz organizacja zawodów w 2018 i 2017 roku spowodowały, iż zawodnicy kolejny raz chętnie przyjechali w tę okolicę i wzięli udział w wydarzeniu.

Aleja czystego powietrza

W dniach od 9 do 11 maja 2018r., Ekodoradca Gminy Nowy Targ wspólnie z Nadleśnictwem Nowy Targ przeprowadzili II etap akcji sadzenia drzew pt.: „Aleja czystego powietrza„. Podobnie jak w roku ubiegłym projekt skierowany był do młodzieży szkolnej z terenu Gminy Nowy Targ. Spotkanie miało charakter dwuetapowy. Pierwszy etap odbywał się w sali lekcyjnej gdzie Ekodoradca przedstawił prezentację na temat działań Gminy Nowy Targ w ramach projektu LIFE. Następnie przedstawiciele Nadleśnictwa poprowadzili spotkanie pt.: ”Rola drzew w odfiltrowywaniu zanieczyszczeń”. Drugi etap odbył się w terenie. Sadzenie drzewek wokół szkoły poprzedzał instruktaż w wykonaniu przedstawicieli Nadleśnictwa. Wszyscy uczestnicy czynnie włączyli się do sadzenia. Łącznie w ramach akcji posadzono i rozdano 135 sadzonek młodych drzewek. Akcja odbyła się również w roku kolejnym.

Spotkania edukacyjne

W dniach od 27 września do 15 października 2018r. w 19 Oddziałach Przedszkolnych zlokalizowanych w Szkołach Podstawowych odbyły się spotkania edukacyjne prowadzone przez Ekodoradcę. Dotyczyły one zanieczyszczenia i ochrony powietrza,a udział w nich wzięli wszyscy podopieczni placówek. Przedszkolaki bardzo zaangażowały się w akcję edukacyjną. Na spotkaniach recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i odgrywały ekologiczne scenki. Podczas rozmów z Ekodoradcą zadawały wiele pytań, uważnie słuchały nowych informacji i wnikliwie interpretowały każdy temat. Kolejnym krokiem spotkania było uroczyste rozpakowanie i uruchomienie oczyszczacza powietrza. Na zakończenie spotkania Ekodoradca przeprowadził z dziećmi zabawę układając z literek ekologiczne słowa jak np. „SMOG” czy „OCZYSZCZACZ POWIETRZA”.

Postaw na słońce

W dniu 20 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej w Dębnie odbyła się akademia pt. ”Postaw na słońce. W spotkaniu uczestniczyło 90 osób w tym dzieci i nauczyciele. Celem spotkania było pokazanie młodemu pokoleniu, że należy zrezygnować z tradycyjnych źródeł energii na rzecz tzw. Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), między innymi Słońca. Taka zamiana to inwestycja w zdrowie i poprawę jakości naszego życia.

Działania ekologiczne w gminie Nowy Targ

Od lat w gminie Nowy Targ obserwujemy poprawę jakości powietrza. To zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w atmosferze jest w szczególności wynikiem działań i zaangażowania Ekodoradcy. W latach 2018-2019 w gminie zostały wymienione 42 stare kotły, które zastąpiły nowe, ekologiczne źródła energii.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).