Gmina Tomice zaczyna oddychać!

tomice

Gmina Tomice jest jednym z 69 partnerów Projektu zintegrowanego LIFE. W ramach projektu od marca 2018 do końca 2019 gmina podjęła trud, aby edukować mieszkańców oraz pomagać im w m.in. wypełnianiu wniosków dotacyjnych. Wszystkie działania zostały wprowadzone w celu uświadamiania mieszkańców i kształtowania ich postaw ekologicznych.

Akcja edukacyjna w szkołach podstawowych z okazji Dnia Ziemi

W kwietniu 2018 r. w szkołach podstawowych przeprowadzono akcje edukacyjne pt. „SMOG – dowiedz się więcej o smogu”. Wydarzenie to zorganizowano podczas szkolnych obchodów Dnia Ziemi. Uczniowie wysłuchali kilku prelekcji dotyczących tego zjawiska. Dzieci były bardzo zaangażowane i chętnie zabierały głos.

Podczas wydarzenia uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radoczy wystąpili w przedstawieniu na temat smogu. Ich występ był możliwy dzięki realizowaniu przez szkołę programu „Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci”, którego ambasadorem był dziennikarz Radosław Brzózka.

Stoisko ekodoradcy podczas Dnia Dziecka

W czerwcu 2018 r. odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka – Postaw Na Rodzinę. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Gminy Tomice, Ośrodek Kultury Gminy Tomice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, którzy przygotowali bogatą ofertę programową. Były to m.in. imprezy i spotkania towarzyszące dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przewidziano również stoisko Ekodoradcy, które cieszyło się dużą popularnością, szczególnie wśród dzieci. W punkcie przygotowany został kącik dla najmłodszych z rebusami i zagadkami. Aktywnym uczestnikom przekazano drobne upominki i balony z napisem promującym czyste powietrze w Gminie Tomice. Ekodoradca udzielał również informacji o uchwale antysmogowej i ochronie powietrza. Podczas wydarzenia odbył się także II Dziecięcy bieg ”O czyste powietrze”. Jego celem było propagowanie biegania jako sposobu na prowadzenie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Warsztaty ekologiczne.

W sierpniu 2018 r. przeprowadzono warsztaty ekologiczne dla dzieci we wszystkich sołectwach pt.: „Do czego potrzebne jest powietrze?”. Celem zajęć było poznawanie właściwości powietrza jako czynnika niezbędnego do życia w Gminie Tomice. Dzieci podczas zajęć kształtowały umiejętności wyciągania wniosków na podstawie przeprowadzonych i zaobserwowanych doświadczeń oraz zwracały uwagę na znaczenie powietrza w życiu człowieka.

Najmłodsi mieszkańcy Tomic z zainteresowaniem brali udział w doświadczeniach, a ich wypowiedzi skupiały się wokół powietrza. Podczas zajęć dzieci zwróciły uwagę na duży obszar terenów zielonych, który pozwala im na oddychanie świeżym powietrzem.

Pomiary jakości powietrza

Przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Witanowice zainstalowano pyłomierz i przez tydzień prowadzono pomiary jakości powietrza. Pomiary dotyczyły stężeń pyłów zawieszonych PM10. Przed instalacją urządzenia uczniowie szkoły mogli dowiedzieć się m.in. do czego służy pyłomierz, jak działa, jakie są dopuszczalne poziomy stężeń pyłów PM10 oraz szkodliwości ich działania. Celem przeprowadzenia pomiarów było podniesienie świadomości uczniów i mieszkańców na temat jakości powietrza w gminie.

Dzień Czystego Powietrza

Z okazji Dnia Czystego Powietrza Urząd Gminy Tomice wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zorganizowali konkurs pt.: „Smog albo zdrowie. Nie truj siebie i innych”. Konkurs skierowano w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy.

Tematyka prac nawiązywała do problemu zanieczyszczenia powietrza oraz sposobu w jaki można ograniczyć niską emisję. Prace wykonywano w formie plakatu. Spośród prac wybrano najlepsze plakaty, które zawieszono na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach, w szkołach, Urzędzie Gminy, Ośrodku Kultury Gminy Tomice. Laureaci konkursu w nagrodę za udział w konkursie mogli uczestniczyć w warsztatach ekologicznych „Anioły świąteczne z recyklingu”.

Ekodoradca Urszula Cimoch

Realizowane działania edukacyjne adresowane są zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Dotyczą zagadnień związanych z zanieczyszczeniem powietrza jak i egzekwowaniem przepisów dotyczących ochrony powietrza czy uchwały antysmogowej.
Dzięki podjętym działaniom mieszkańcy Gminy Tomice są lepiej przygotowani do reakcji na problem, ale także świadomi jego wagi.

A jak Tomice radzą sobie z wymianą kotłów?

W latach 2018-2019 władze gminy z pomocą ekodoradcy zachęcały wszystkich mieszkańców do wymiany starych kotów. Dzięki ich namowom 30 starych kotłów, które nie spełniały wymagań, zostało wymienionych na nowe, ekologiczne urządzania grzewcze.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).