Rodzinny Rajd Rowerowy w gminie Gromnik

plakat rodzinny rajd rowerowy

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU W GMINIE GROMNIK

Gmina Gromnik aktywnie uczestniczyła w obchodach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Obchody ETZT zwieńczył Dzień bez Samochodu , który wspomaga proekologiczne idee i wpływa na ograniczenie spalin wytwarzanych przez samochody. W związku z tym w dniu 22 września 2020 r. o godzinie 17.00 mieszkańcy gminy Gromnik, na czele z Wójtem Bogdanem Staszem wyruszyli w drogę rowerami. Rowerzyści w ciągu około 40 minut pokonali trasę o długości blisko 7 km. Droga przebiegała przez miejscowości: Gromnik, Brzozowa oraz Siemiechów. W rajdzie udział wzięło ponad 30 osób, w tym dorośli oraz dzieci.

A NA MECIE

Na mecie uczestnicy otrzymali drobne nagrody przesłane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz wodę mineralną i słodkie upominki. Następnie Wójt Gminy Gromnik podziękował uczestnikom za zaangażowanie i uczestnictwo w rajdzie.

BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE

Bezpieczny przejazd rowerzystów zapewnili funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego w Tarnowie, którzy rozdali uczestnikom opaski odblaskowe, wygłosili prelekcję na temat bezpieczeństwa oraz zabezpieczyli trasę.

GMINA GROMNIK ZACHĘCĄ DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W KOLEJNYCH AKCJACH 

Relację filmową oraz fotograficzną z przebiegu wydarzenia zrealizowała telewizja internetowa pogórze24. Materiał dostępny jest na stronie https://pogorze24.pl/rodzinny-rajd-rowerowy-w-gromniku/151421/.
Mamy nadzieję, że po jej obejrzeniu mieszkańcy będą chętniej angażować się w nadchodzące wydarzenia.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).