5. KrwioBIEG – biegiem po czyste powietrze!

Biegamy i wspieramy honorowe krwiodawstwo

W sobotę 6 października 2018 r. pod krakowskim Wawelem zgromadziły się setki biegaczy. Wszystko w ramach jubileuszowej edycji imprezy sportowej pn. „5. Krwiobieg” podczas której promowano ruch honorowego krwiodawstwa.

O biegu

Start i metę zlokalizowano na terenie Bulwaru Czerwińskiego. W ramach wydarzenia odbyły biegi na dystansach  5 km i 10 km. Poprzedziły je zawody dla dzieci na 500 m i 1000 m. Ponadto dla seniorów na dystansie 5 km zorganizowano marszobieg z kijkami nordic walking (5 km).  Łącznie w zawodach wzięło udział 751 osób. W tym 255 osób na dystansie 5 km, 340 osób na 10 km, 107 dzieci walczyło na trasie 500 m, a 26 na 1000 m. Ponadto w wydarzeniu wzięły udział 23 osoby startujące w nordic walking.

Cel imprezy

Głównym założeniem KrwioBIEG-u była organizacja biegu charytatywnego na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, pozyskanie funduszy na jego rozwój oraz promowanie zdrowego stylu życia. W tym roku organizowane przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przedsięwzięcie miało jeszcze jeden cel. Było nim promowanie aktywności na świeżym powietrzu w ramach organizowanej kampanii „Małopolska w zdrowej atmosferze – Biegiem po czyste powietrze!„. Województwo Małopolskie przekazało 1000 koszulek dla uczestników biegu i było Partnerem głównym wydarzenia.

Nagroda specjalna

Wśród wszystkich uczestników największym zwycięzcą był niewątpliwie pan Krzysztof Kurzela, który z rąk pana Grzegorza Lipca – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego otrzymał nagrodę specjalną za oddanie w ciągu swojego życia największego litrażu krwi wynoszącego 46,4 litra!

Najszybsi uczestnicy

Wśród mężczyzn na dystansie 5 km z czasem 18:40 najszybszy okazał się Michał Krajewski. Pozostałe miejsca podium, z czasem 18:48, uzupełnili kolejno Michał Targosz oraz Piotr Broniszewski. Wśród kobiet, z czasem 19:57, bezkonkurencyjna okazała się Magdalena Nabielec. Drugie miejsce z czasem 21:22 zajęła Alicja Banachowska. Najniższy stopień podium, z czasem 23:33, uzupełniła Gabriela Dziewit.

W biegu na dystansie 10 km aż połowa nagród trafiła w ręce obcokrajowców. Wśród kobiet z czasem 43:55 najszybsza okazała się Irlandka – Caterine Brogan. Tuż za nią, z czasem 44:34, uplasowała się Monika Kornobis. Ostatnie miejsce na podium, z czasem 45:31, uzupełniła Anna Luty-Legutko. Natomiast wśród mężczyzn z czasem 34:05 pewnie zwyciężył Włoch Roberto Dimiccoli. Drugie miejsce z czasem 35:11 zajął Bartosz Zając, a trzecie miejsce, z czasem 36:03, uzyskał Irlandczyk Killian Lonergan.

Biegiem po czyste powietrze!

KrwioBIEG był trzecią i zarazem ostatnią imprezą biegową w 2018 roku wchodzącą w skład biegów czystego powietrza rozgrywanych pod hasłem: „Małopolska w zdrowej atmosferze – biegiem po czyste powietrze”. Poprzednimi wydarzeniami były biegi w Zakopanem oraz w Dobczycach.

fot. Adam Wojnar, fogstudio.pl (MOO PCK)

[easy_image_gallery gallery=”924″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).