AGH wykształciło Ekodoradców!

Rozdanie dyplomow

W ramach umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie przeprowadzono studia podyplomowe z zakresu ochrony powietrza oraz energetyki.  Studia te były dedykowane Ekodoradcom zatrudnionym w gminach oraz osobom pracującym przy projekcie  zintegrowanym LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Studia podyplomowe miały charakter interdyscyplinarny. Zajęcia prowadzone były przez pracowników Wydziału Energetyki i Paliw (Katedr: Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Chemii Węgla i Nauk o Środowisku, Technologii Paliw), a także partnerów spoza AGH tj.: Politechnikę Krakowską (Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych), firmę Polinvest, Fundację na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia”, firmę Social Sky oraz Uniwersytet Jagielloński.

Studia podyplomowe dla ekodoradców

Uczestnicy studiów posiedli wiedzę w zakresie ochrony powietrza (rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu, wpływ warunków atmosferycznych i terenowych na dyspersję zanieczyszczeń, metody modelowania dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu, dyrektywy i ustawy w zakresie ochrony powietrza, zadania i kompetencje samorządów, WIOŚ i WFOŚiGW). Ponadto studia obejmowały zagadnienia jakość powietrza, niskiej emisji zanieczyszczeń, chemii środowiska, emisji z pojazdów, energetyki, odnawialnych źródeł energii, lokalnego planowania energetycznego, zarządzania, prawa i komunikacji. Poza wykładami słuchacze mogli aktywnie uczestniczyć w szeregu ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. W ramach zajęć z efektywności energetycznej słuchacze zapoznali się z zagadnieniami związanymi z termomodernizacją, budownictwem pasywnym, i zero-energetycznym. Bardzo przydatnymi z punktu widzenia pracy Ekodoradcy na pewno były  zajęcia związane  z interpretacją wyników z badań kamerą termowizyjną oraz sporządzanie charakterystyki energetycznej budynku oraz audytu termomodernizacyjnego w celu interpretacji ich wyników.

Uroczystość wręczania świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla eko-doradców, odbyła się w dniu 16.03.2018 r. w Auli Rektorskiej AGH.

Nowa edycja studiów

Ponadto Województwo Małopolskie planuje zorganizować studia podyplomowe w zakresie ochrony powietrza oraz energetyki dla pracowników gmin zajmujących się w/w tematyką. Planowane studia podyplomowe będą dwusemestralne i rozpoczną się jesienią 2018 roku (październik lub listopad). Program studiów będzie bazował na studiach organizowanych w roku akademickim 2016/2017 dla ekodoradców zatrudnionych w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej.

Studia podyplomowe są dedykowane pracownikom samorządowym, którzy już posiadają studia wyższe oraz chcą poszerzyć swoją wiedzę, kompetencje i będą w swojej pracy wykorzystywać zagadnienia związane z ochroną powietrza i energetyką. Ponadto studia te będą stanowić forum wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy pracownikami zajmującymi się powyższą tematyką w swoich gminach.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).