AGH wykształciło Ekodoradców!

Rozdanie dyplomow

W ramach umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie przeprowadzono studia podyplomowe z zakresu ochrony powietrza oraz energetyki.  Studia te były dedykowane Ekodoradcom zatrudnionym w gminach oraz osobom pracującym przy projekcie  zintegrowanym LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Studia podyplomowe miały charakter interdyscyplinarny. Zajęcia prowadzone były przez pracowników Wydziału Energetyki i Paliw (Katedr: Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Chemii Węgla i Nauk o Środowisku, Technologii Paliw), a także partnerów spoza AGH tj.: Politechnikę Krakowską (Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych), firmę Polinvest, Fundację na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia”, firmę Social Sky oraz Uniwersytet Jagielloński.

Studia podyplomowe dla ekodoradców

Uczestnicy studiów posiedli wiedzę w zakresie ochrony powietrza (rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu, wpływ warunków atmosferycznych i terenowych na dyspersję zanieczyszczeń, metody modelowania dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu, dyrektywy i ustawy w zakresie ochrony powietrza, zadania i kompetencje samorządów, WIOŚ i WFOŚiGW). Ponadto studia obejmowały zagadnienia jakość powietrza, niskiej emisji zanieczyszczeń, chemii środowiska, emisji z pojazdów, energetyki, odnawialnych źródeł energii, lokalnego planowania energetycznego, zarządzania, prawa i komunikacji. Poza wykładami słuchacze mogli aktywnie uczestniczyć w szeregu ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. W ramach zajęć z efektywności energetycznej słuchacze zapoznali się z zagadnieniami związanymi z termomodernizacją, budownictwem pasywnym, i zero-energetycznym. Bardzo przydatnymi z punktu widzenia pracy Ekodoradcy na pewno były  zajęcia związane  z interpretacją wyników z badań kamerą termowizyjną oraz sporządzanie charakterystyki energetycznej budynku oraz audytu termomodernizacyjnego w celu interpretacji ich wyników.

Uroczystość wręczania świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla eko-doradców, odbyła się w dniu 16.03.2018 r. w Auli Rektorskiej AGH.

Nowa edycja studiów

Ponadto Województwo Małopolskie planuje zorganizować studia podyplomowe w zakresie ochrony powietrza oraz energetyki dla pracowników gmin zajmujących się w/w tematyką. Planowane studia podyplomowe będą dwusemestralne i rozpoczną się jesienią 2018 roku (październik lub listopad). Program studiów będzie bazował na studiach organizowanych w roku akademickim 2016/2017 dla ekodoradców zatrudnionych w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej.

Studia podyplomowe są dedykowane pracownikom samorządowym, którzy już posiadają studia wyższe oraz chcą poszerzyć swoją wiedzę, kompetencje i będą w swojej pracy wykorzystywać zagadnienia związane z ochroną powietrza i energetyką. Ponadto studia te będą stanowić forum wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy pracownikami zajmującymi się powyższą tematyką w swoich gminach.