Andrychów w drodze do czystego powietrza

Anryvhów ramka

Podczas realizacji II fazy projektu LIFEMałopolska w zdrowej atmosferze, w Gminie Andrychów zorganizowano szereg akcji edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat dbałości o powietrze. Ekodoradca starał się dotrzeć do mieszkańców w różnym przedziale wiekowym, począwszy od najmłodszych mieszkańców Gminy, a skończywszy na seniorach.

Debata oksfordzka

W maju 2018 roku z okazji Green Week zorganizowano Debatę Oksfordzką. W debacie uczestniczyli uczniowie II i III klasy Gimnazjum. Reprezentowali oni 6 grup opiniotwórczych: rodziców małych dzieci (w tym z astmą i alergią), przedstawicieli gazowni, sportowców, osoby starsze, górników i producentów kotłów na paliwo stałe, a także widownię. Na początku Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak wygłosił tezę:

Wprowadzam prawo lokalne, które mówi, że od 1 czerwca 2018 r., każdy mieszkaniec, który, który będzie chciał wymienić stary nieekologiczny kocioł węglowy na nowe urządzenie grzewcze, będzie musiał zainstalować kocioł gazowy. W ten sposób kotły węglowe, będą sukcesywnie likwidowane z terenu Gminy Andrychów”.

Po jej wygłoszeniu, widownia w formie głosowania opowiedziała się „za” lub „przeciw” założeniom tezy . Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której wzięły udział wszystkie grupy, prezentując swoje stanowiska. Po zakończeniu dyskusji ponowiono głosowanie, którego wynik różnił się od pierwszego. Debata stanowiła doskonałą formę edukacji na podstawie faktycznych przykładów z życia, z jakimi borykają się różne grupy społeczne i zawodowe. Poza Panem Burmistrzem debacie przysłuchiwali się: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – Ewa Rohde-Trojan oraz dyrektor ZSS w Inwałdzie – Michał Kołodziejczyk. Wszystkich uczestników dyskusji nagrodzono upominkami.

Stoisko edukacyjne podczas imprezy charytatywnej „Bieg po serce Zbója spod Złotej Górki”

16 września 2018 r. Urząd Miejski w Andrychowie zorganizował imprezę charytatywną „Bieg po serce Zbója spod Złotej Górki”. Podczas wydarzenia przygotowano stoisko edukacyjne z konkursami, rebusami, krzyżówkami i zadaniami plastycznymi dla dzieci i młodzieży. Wśród uczestników rozdysponowane zostały nagrody zakupione w ramach projektu LIFE. Dodatkowo na stoisku rozdawano broszury oraz ulotki o tematyce związanej z ochroną powietrza.

Stoisko edukacyjne podczas „Dnia Aktywnego Seniora

W październiku 2018 r. odbyła się II edycja Andrychowskich Targów Seniora, na których przygotowaliśmy stoisko edukacyjne. Ekodoradca wśród Seniorów rozdysponował skrzydłokwiaty, książki i ulotki na temat wpływu zanieczyszczonego powietrza na życie i zdrowie człowieka.

„Wszyscy Seniorzy, a było ich około 150, dowiedzieli się jakie działania należy podejmować, żeby chronić swoje zdrowie podczas dni z przekroczeniami stężeń pyłów w powietrzu.”

Ekodoradczyni – Agnieszka Walczak

XXV Gminny Konkurs Ekologiczny pn.: „Dbaj o powietrze – nie pal śmieci

W listopadzie 2018 r. rozstrzygnięto Konkurs Ekologiczny pn.: „Dbaj o powietrze – nie pal śmieci”. Konkurs dedykowany był do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów. Uczniowie przygotowywali prace plastyczne, rozprawki, filmiki oraz rozwiązywali test wiedzy. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. W konkursie wzięło odział 159 uczniów. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego warto dbać o czyste powietrze i jak ono wpływa na nasze zdrowie. Dodatkowo ekodortadca poinformował uczestników, gdzie można znaleźć informacje na temat zanieczyszczenia powietrza w naszej Gminie.

Stoisko edukacyjne podczas BAJKOLANDII

2 czerwca 2019 r. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zorganizowało BAJKOLANDIĘ – imprezę dedykowaną dla dzieci z okazji ich święta. Ekodoradca oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie przygotowali szereg quizów, rebusów, kolorowanek i puzzli o tematyce ekologicznej związanej z czystym powietrzem. Za prawidłowo wykonane zadania dzieci otrzymywały drobne upominki, a rodzice ulotki dotyczące prawidłowej segregacji odpadów oraz na temat zanieczyszczeniu powietrza.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE

Projekt bez tytułu (9)

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).