Apel do Ministra Klimatu: potrzebujemy norm jakości dla sprzedawanego węgla i pelletu!

Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, wystąpił z apelem do Ministra Klimatu Michała Kurtyki o przygotowanie nowych norm jakości dla dopuszczonego do użytku węgla oraz sporządzenie takich norm dla pelletu. Żadne przepisy jakościowe nie regulują sprzedaży tego biopaliwa. Piece na pellet coraz częściej wybierane są jako źródło ciepła wobec ograniczonego dostępu do infrastruktury gazowej i ciepłowniczej. Dzieje się tak zarówno w nowo budowanych domach, jak podczas wymiany starego typu kotłów.

Dobra wiadomość jest taka, że za niespełna miesiąc, 1 lipca 2020, wchodzi w życie zakaz sprzedaży miałów węglowych. W Małopolsce uchwała antysmogowa nie pozwala na ich stosowanie już od trzech lat. Dostępność miałów na rynku mocno ograniczała skuteczność przepisów regionalnych. A przecież to właśnie regulacje na poziomie rządowym powinny być filarem wspierającym działania lokalne i regionalne. Stąd prośba o dokonanie przeglądu dotychczasowych przepisów i wprowadzenie zaostrzonych wymagań dla paliw stałych.

tłumaczy wicemarszałek Tomasz Urynowicz

Normy jakościowe dla węgla

Inicjatywa Małopolski pojawiła się, ponieważ zgodnie z art. 3a Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, minister do spraw energii powinien co najmniej raz na dwa lata dokonać przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych, a wyniki tego przeglądu stanowią podstawę do zmiany norm. Mija właśnie dwuletni okres wprowadzenia w Polsce przepisów regulujących wymagania dla węgla dostępnego w sprzedaży, dlatego ich przegląd jest uzasadniony prawnie. Jest także wskazany, ponieważ wymagania jakościowe dla węgla, określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z 2018 r. odbiegają od nakładanych przez normy europejskie, ustalające kryteria emisji i efektywności kotłów grzewczych. Tymczasem stosowanie paliwa niewystarczającej jakości nawet w nowoczesnych, atestowanych piecach nie gwarantuje ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.

Normy jakościowe dla pelletu

Równie ważne jest wprowadzenie norm jakościowych dla coraz popularniejszego pelletu. W Polsce brakuje regulacji co do jego składu i produkcji. Nie można więc wyeliminować ze sprzedaży pelletu złej jakości, zawierającego dużą ilość substancji mineralnych (np. popiołu), a nawet tworzyw sztucznych. Użytkownicy kotłów na pellet nie są świadomi, że stosowane przez nich paliwo ma niewiele wspólnego z walką o czyste powietrze.

Liczę, że Ministerstwo Klimatu szybko podejmie prace nad przygotowaniem nowych norm jakości dla dopuszczanych do sprzedaży paliw stałych. Nowe regulacje powinny gwarantować możliwość dotrzymania poziomów emisji pieców na paliwa stałe, określonych w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu. Doprowadzi to do szybkiej poprawy jakości powietrza w Polsce

podsumowuje Tomasz Urynowicz.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).