CEEB – pozostał już tylko miesiąc!

Na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) pozostał niecały miesiąc. Termin zgłoszenia do ewidencji upływa 30 czerwca 2022 roku. O obowiązku pamiętać powinni właściciele i zarządcy lokali bądź budynków, w których znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw.

1 lipca 2021 roku uruchomiono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, zwaną potocznie CEEB. Ewidencja powołana została w celu określenia ilości i form ogrzewania budynków w Polsce. W efekcie stanowić ma ona wsparcie w rozwoju polityki niskoemisyjnej i walce ze smogiem. Mając widzę czym ogrzewamy domy, możliwe jest m.in. zastosowanie odpowiedniego instrumentu wspierającego najuboższych. Możliwe będzie także dokładne określenie zapotrzebowania na poszczególne rodzaje paliw.

Okres spisowy dobiega końca. Tylko do końca czerwca br. właściciele i zarządcy budynków mają czas na zgłoszenie źródeł ciepła do ewidencji. Ponadto należy pamiętać, że w przypadku nowoinstalowanych urządzeń, konieczne jest zgłoszenie do bazy ich w ciągu 14 dni.

Jak wypełnić swój obowiązek?

Przypominamy, że deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • elektronicznie, poprzez przeznaczoną do tego stronędo złożenia deklaracji drogą elektroniczną wystarczy profil zaufany, podpis kwalifikowany lub e-dowód,
  • w formie papierowej w Urzędzie Miasta lub Gminy właściwym dla miejsca budynku – osobiście lub wysyłając deklarację listem.

Osoby starające się o uzyskanie dodatku osłonowego powinny mieć również na uwadze fakt, że urzędnik gminny weryfikując wniosek o dodatek w podwyższonej wartości zobowiązany jest sprawdzić, czy źródło ogrzewania zostało zgłoszone do CEEB.

Za brak przekazania deklaracji do 30 czerwca 2022 grozi grzywna od 500 zł do 5 000 zł.

Ile deklaracji dotychczas złożono?

O konieczności wykonania spisu przypominaliśmy już kilkukrotnie.  Do tej pory, według danych z dnia 25.05.2022 przekazanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) do CEEB wpłynęło ponad 3,7 mln deklaracji.

W województwie małopolskim ponad 340 tys. punktów adresowych posiada złożoną co najmniej jedną deklarację. Ilość ta przekłada się na 38% wypełnienia bazy przypisanej do naszego rejonu.

Jakie urządzenia spisujemy?

Z dotychczasowo przekazanych informacji wynika, że najpopularniejszymi źródłami ogrzewania pozostają kotły na paliwo stałe. Najczęściej wykorzystanymi w nich paliwami są: węgiel, drewno kawałkowe oraz pellet drzewny. Dobrą informację stanowi fakt, że w grupie kotłów na paliwa stałe stale zwiększa się ilość urządzeń najbardziej przyjaznych środowisku, które spełniają wymagania 5. klasy oraz posiadają certyfikat Ekoprojekt. W Małopolsce, wśród zgłoszonych kotłów posiadających 3,4 lub 5 klasę już około 31% stanowią urządzenia klasy najwyższej. Wciąż sporym wyzwaniem pozostaje likwidacja i wymiana najstarszych urządzeń. Ich ilość w naszym województwie wynosi, wg złożonych na obecną chwilę deklaracji, ponad 78 tysięcy.

Które gminy wiodą prym i spisały się najlepiej?

Poniżej przedstawiono małopolskie gminy, które pozyskały najwięcej deklaracji o piecach, kotłach i innych urządzeniach grzewczych (stan na 6.06.2022)

Mędrzechów – 77%

Piwniczna – Zdrój – 75%

Słopnice – 72%

Rytro – 72%

Chełmiec – 69%

Kamionka Wielka – 69%

Podegrodzie – 68%

Laskowa – 68%

Sułoszowa – 68%

Rzepiennik Strzyżewski – 67%

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków uzyskać można na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).